Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Preview trang 90 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 9 lớp 7 Preview trang 90 trong Unit 9: I often play games after school Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 9.

Tiếng Anh 7 Unit 9 Preview trang 90 – Explore English 7 Cánh diều

A (trang 90 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Match the people to the activities they are doing.(Nghe. Nối tên những người với những hoạt động mà họ đang làm)

1. Tim

running

after school

2. Dan

cooking

on Thursdays

3. Luis

skating

twice a week

4. Susana

studying

on Fridays

5. Ben

practicing the violin

every day

Đáp án

Đang cập nhật

B (trang 90 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen again. Match the activities to when or how often the people do them. (Nghe lại lần nữa. Nối các hoạt động với thời gian hoặc tần suất họ thực hiện điều đó.

Đáp án

Đang cập nhật

C (trang 90 Tiếng Anh 7 Explore English): Talk with a partner. What do you do after school? (Nói với bạn của cùng nhóm. Bạn làm gì sau giờ học)

Hướng dẫn làm bài

I have play football after school on Fridays.

I ride a bike around the lake every weekend.

I help my mom cook dinner after school

Hướng dẫn dich

Tớ chơi bóng đá sau giờ học vào các ngày thứ Sáu.

Tớ đạp xe quanh hồ vào mỗi cuối tuần.

Tớ giúp mẹ nấu bữa tối sau giờ học

  • Từ vựng Unit 9 lớp 7

  • Language Focus (trang 92, 93 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner. Replace any words …

  • The real world (trang 94 Tiếng Anh lớp 7): A. Circle the correct answers … B. Listen. Circle T for True or F for False …

  • Pronunciation (trang 95 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen. Notice how the voice … B. Mark the intonation of the sentences …

  • Communication (trang 95 Tiếng Anh lớp 7): Find out about your classmates’ habits. Work in group. Talk about the habits below …

  • Reading (trang 97 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo. Where do you think … B. Skim the first paragraph. What do you think …

  • Comprehension (trang 98 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about … B. Complete the sentences …

  • Writing (trang 98 Tiếng Anh lớp 7): Write a short paragraph. Describe your school commute. Write 60-80 words. Turn to page 147 …

  • Worksheet (trang 147 Tiếng Anh lớp 7): 1. Unscramble the words to make sentences … 2. Number the sentences in order (1-5) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button