Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Pronunciation trang 53 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 7 Pronunciation trang 53 trong Unit 5: Are cats better pet than dogs? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 5.

Tiếng Anh 7 Unit 5 Pronunciation trang 53 – Explore English 7 Cánh diều

Reduction: than

A (trang 53 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

1. Dogs are friendlier than cats

2. A pet rabbit is more fun than a pet lizard

3. Is a cat cuter than a dog?

Hướng dẫn dịch

1. Những chú chó thì thân thiện hơn là mèo

2. Một chú thú cưng là thỏ vui hơn là một  chú thằn lằn

3. Có phải mèo đang yêu hơn chó không?

B (trang 53 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Complete the sentences and questions. (Nghe và hoàn thành câu và câu hỏi)

1. Cats are more independent________

2. Tortoises are slower____________

3. Are dogs cuter_________?

4. Fish are quieter ________

5. Spiders are scarier_________

Hướng dẫn làm bài

Đang cập nhật

C (trang 53 Tiếng Anh 7 Explore English): Work with a partner. Take turns to read the sentences in B. (Luyện tập cùng với bạn cùng nhóm. Lần lượt đọc các câu của bài B)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự luyện tập

  • Từ vựng Unit 5 lớp 7

  • Preview (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): A. Read the unit title. Do you think … B. Do a quiz. Check the sentences …

  • Language Focus (trang 50, 51 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner. Replace …

  • The real world (trang 52 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo. What do you think … B. Listen. Number the sentences …

  • Communication (trang 53 Tiếng Anh lớp 7): Make comparisons. Work in group. Choose a word from column A and C …

  • Reading (trang 54, 55 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photos and skim the article. What is the main … B. Scan the article. Which working dogs …

  • Comprehension (trang 56 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about … B. Complete the chart. How are working …

  • Writing (trang 56 Tiếng Anh lớp 7): Write a blog post. Describe your favorite pet or animal. Give reasons why …

  • Worksheet (trang 143 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences with comparatives. Use the prompts … 2. Underline the comparative …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button