Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Comprehension trang 56 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 7 Comprehension trang 56 trong Unit 5: Are cats better pet than dogs? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 5.

Tiếng Anh 7 Unit 5 Comprehension trang 56 – Explore English 7 Cánh diều

A (trang 56 Tiếng Anh 7 Explore English): Answer the questions about Dogs with jobs.(Trả lời câu hỏi về bài “Dogs with jobs”)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Comprehension trang 56 | Explore English 7 Cánh diều (ảnh 1)Đáp án

1-c

2-b

3-c

4-a

5-c

 

Hướng dẫn dịch

1. Ý chính của đoạn 1 là những chú chó đi làm việc thì thông minh hơn các loài chó khác

2. Ở dòng 6, “people in trouble” nghĩa là họ bị lạc

3. Điều quan trọng đối với các chú chó cứu họ có tai và mũi tốt

4. Loài chó dẫn đường phổ biến nhất là Labradors

5. Điều quan trọng với các chú chó dẫn đường là phải hiền lành bởi vì chúng làm việc gần gũi với con người

B (trang 56 Tiếng Anh 7 Explore English): Complete the chart. How are working dogs different from others dogs? Use the words in the article.

Đang cập nhật

C (trang 56 Tiếng Anh 7 Explore English): Talk with a partner. Do you think working dogs are helpful to us? What other jobs can dogs do? (Nói với bạn của mình. Bạn có nghĩ rằng những chú chó làm việc có giúp ích cho chúng ta không? Và những công việc khác mà chúng có thể làm là gì?)

Đáp án

In my opinion, working dogs are helpful to us because they can do something dangerous to help people. Beside these jobs, dogs can help protect our house when we are away.

Hướng dẫn dịch

Theo tớ , những chú chó làm việc có ích cho chúng ta vì chúng có thể làm những việc nguy hiểm để giúp đỡ mọi người. Bên cạnh những công việc này, chó có thể giúp bảo vệ ngôi nhà của chúng ta khi chúng ta đi vắng.

  • Từ vựng Unit 5 lớp 7

  • Preview (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): A. Read the unit title. Do you think … B. Do a quiz. Check the sentences …

  • Language Focus (trang 50, 51 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner. Replace …

  • The real world (trang 52 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo. What do you think … B. Listen. Number the sentences …

  • Pronunciation (trang 53 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Complete the sentences and questions …

  • Communication (trang 53 Tiếng Anh lớp 7): Make comparisons. Work in group. Choose a word from column A and C …

  • Reading (trang 54, 55 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photos and skim the article. What is the main … B. Scan the article. Which working dogs …

  • Writing (trang 56 Tiếng Anh lớp 7): Write a blog post. Describe your favorite pet or animal. Give reasons why …

  • Worksheet (trang 143 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences with comparatives. Use the prompts … 2. Underline the comparative …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button