Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Worksheet trang 142 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Worksheet trang 142 trong Unit 4: What’s the coldest place on Earth? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Worksheet trang 142 – Explore English 7 Cánh diều

1. (trang 142 Tiếng Anh 7 Explore English): Write sentences with superlatives. Use the prompts to help. (Viết các câu sử dụng so sánh hơn nhất. Sử dũng gợi ý dưới đây để làm bài)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Worksheet trang 142 | Explore English 7 Cánh diều (ảnh 1)

Hướng dẫn làm bài

1. Everest is the highest mountain in the world

2. Almeria is the driest city in Europe

3. Phú Quốc is the largest island in Việt Nam

4. Tokyo is the most crowded city in Japan

5. Mercury is the closest to the Sun

Hướng dẫn dịch

1. Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới

2. Almeria là thành phố khô hạn nhất ở châu Âu

3. Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam

4. Tokyo là thành phố đông đúc nhất Nhật Bản

5. Sao Thủy gần Mặt Trời nhất

2. (trang 142 Tiếng Anh 7 Explore English): Underline the superlatives in the paragraph below. (Gạch chân các câu so sánh hơn nhất ở đoạn văn dưới đây)

Extreme Chile

The longest country in the world is Chile in South America. It í around 4.300 kilometers long from north to south. The driest desert in the world , the Atacama Desert, is in Chile. In some places in the Atacama, there is no rain. Plants and animals cannot live in these areas. The desert’s extreme conditions make it an ideal place for scientific experiments.

Hướng dẫn làm bài

The longest country in the world is Chile in South America. It is around 4.300 kilometers long from north to south. The driest desert in the world, the Atacama Desert, is in Chile. In some places in the Atacama, there is no rain. Plants and animals cannot live in these areas. The desert’s extreme conditions make it an ideal place for scientific experiments.

Hướng dẫn dịch

Quốc gia dài nhất trên thế giới là Chile ở Nam Mỹ. Nó dài khoảng 4.300 km từ bắc đến nam. Sa mạc khô hạn nhất trên thế giới, sa mạc Atacama, ở Chile. Ở một số nơi ở Atacama, không có mưa. Thực vật và động vật không thể sống trong những khu vực này. Điều kiện khắc nghiệt của sa mạc khiến nó trở thành nơi lý tưởng cho các thí nghiệm khoa học.

3. (trang 142 Tiếng Anh 7 Explore English): Now write a short description on a separate sheet of paper.Describe an extreme place. Write 60-80 words.(Bây giờ viết một bài miêu tả vào một trang riêng. Miêu tả một nơi khắc nhiệt)

Hướng dẫn làm bài

Vostok Station

Antarctica

With a population estimated at somewhere between 1,000 and 4,000 people, Antarctica is a land of extremes. The coldest and driest continent on the planet is home to Russia’s Vostok Station, located near the south geomagnetic pole. On 21 July 1983, it was here that the coldest temperature ever recorded on Earth was recorded – a chilly -89.2 degrees celsius. Only reachable by vessels specially strengthened to protect against the ice, visitors who come to trek through the wilderness must come well-prepared – by which we mean knowledgeable guide.

Hướng dẫn dịch

Ga Vostok

Nam Cực

Với dân số ước tính khoảng từ 1.000 đến 4.000 người, Nam Cực là một vùng đất của những thái cực. Lục địa lạnh nhất và khô nhất trên hành tinh này là nơi có Trạm Vostok của Nga, nằm gần cực nam địa từ. Vào ngày 21 tháng 7 năm 1983, chính nơi đây đã ghi nhận nhiệt độ lạnh nhất từng được ghi nhận trên Trái đất – -89,2 độ C. Chỉ có thể tiếp cận bằng các tàu được tăng cường đặc biệt để bảo vệ khỏi băng, những du khách đến để đi bộ xuyên qua vùng hoang dã phải chuẩn bị kỹ lưỡng – theo đó chúng tớ có nghĩa là hướng dẫn viên am hiểu.

  • Từ vựng Unit 4 lớp 7

  • Preview (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner. Choose the correct … B. Listen. Write the number of each place …

  • Language Focus (trang 40, 41 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner …

  • The real world (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): A. Read the information about Nick Middleton … B. Listen. Check the things …

  • Pronunciation (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Read the sentences below. Underline the important words …

  • Communication (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): Play a quiz game. Work with a partner. Student A: Turn to page 134. Student B …

  • Reading (trang 44, 45 Tiếng Anh lớp 7): A. Scan the article. Where does the Amazon River … B. Scan the article. Find two examples …

  • Comprehension (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about … B. Complete the word web …

  • Writing (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): Describe an extreme place. Write 60-80 words. Turn to page 142 for the writing worksheet …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button