Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 The real world trang 42 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 The real world trang 42 trong Unit 4: What’s the coldest place on Earth? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 The real world trang 42 – Explore English 7 Cánh diều

Going to extremes

Explorer Nick Middleton teaches geography at Oxford University in England. But he also explores extreme places- the hottest, the coldest, wettest and dries spots on Earth- to find out how people live in these places.

In an interviewer with National Geographic, Middleton talks about his trip to Oymyakon in Siberia, Russia- the coldest inhabited place on Earth. It can get as cold as -71oC there!

Hướng dẫn dịch

Nhà thám hiểm Nick Middleton dạy môn địa lý tại Đại học Oxford ở Anh. Nhưng anh ấy cũng khám phá những nơi khắc nghiệt – những điểm nóng nhất, lạnh nhất, ẩm ướt nhất và khô cằn nhất trên Trái đất – để tìm hiểu cách mọi người sống ở những nơi này. Trong một cuộc phỏng vấn với National Geographic, Middleton nói về chuyến đi đến Oymyakon ở Siberia, Nga – nơi có người ở lạnh nhất trên Trái đất. Ở đó có thể lạnh tới -71oC!

A (trang 42 Tiếng Anh 7 Explore English): Read the information about Nick Middleton. What are his jobs. (Đọc thông tin về Nick Middleton. Nghề của anh ấy là gì?)

a. explorer and scientist

b. writer and photographer

c. teacher and explorer

Đáp án – c (giáo viên và nhà thám hiểm)

B (trang 42 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Check the things people usually eat in Oymyakon. (Nghe và kiểm tra những thứ mà mọi người ăn ở Oymyakon)

a. reindeer meat

b. rice

c. horse meat

d. bread

Đáp án

Đang cập nhật

C (trang 42 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen again. What do they do with their animals? Check the correct answers. (Nghe lại lần nữa. Họ làm gì với những loài động vật của mình. Chọn đáp án đúng)

a. eat them

b. sell them

c. drink their milk

d. use them for farming

e. make things from their leather and fur

Đáp án

Đang cập nhật

  • Từ vựng Unit 4 lớp 7

  • Preview (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner. Choose the correct … B. Listen. Write the number of each place …

  • Language Focus (trang 40, 41 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner …

  • Pronunciation (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Read the sentences below. Underline the important words …

  • Communication (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): Play a quiz game. Work with a partner. Student A: Turn to page 134. Student B …

  • Reading (trang 44, 45 Tiếng Anh lớp 7): A. Scan the article. Where does the Amazon River … B. Scan the article. Find two examples …

  • Comprehension (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about … B. Complete the word web …

  • Writing (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): Describe an extreme place. Write 60-80 words. Turn to page 142 for the writing worksheet …

  • Worksheet (trang 142 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences with superlatives … 2. Underline the superlatives …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button