Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Reading trang 44, 45 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Reading trang 44, 45 trong Unit 4: What’s the coldest place on Earth? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Reading trang 44, 45 – Explore English 7 Cánh diều

                                                    Extreme Amazon

The Amazon River begins in the Andes Mountain in Peru. It travels about 6,000 kilometers to the Atlantic Ocean. It is the largest river in the world. It is also the second longest. Most of the Amazon’s water comes from rain. During the rainy season parts of the river are 190 kilometers wide.

The Amazon River goes through the world largest rain forest. The Amazon rain forest is home to the highest number of plant and animal species on Earth. There are around 2.5 millions kind of insects, such as the world’s largest ant. At least, 3,000 kinds of fish live there, and one-fifth of all the bird species in the world.

Some of the Amazon’s animals are dangerous, such the anaconda, the largest snake in the world.

The Amazon is very important to Earth. If we lose the Amazon, we will lose a big part of life on Earth.

Hướng dẫn dịch

Sông Amazon bắt đầu từ núi Andes ở Peru. Nó di chuyển khoảng 6,000 km đến Đại Tây Dương. Nó là con sông lớn nhất trên thế giới. Nó cũng dài thứ hai. Phần lớn nước của Amazon đến từ mưa. Trong mùa mưa, các phần của sông rộng 190 km.

Sông Amazon đi qua khu rừng mưa lớn nhất thế giới. Rừng mưa Amazon là nơi có số lượng loài động thực vật cao nhất trên Trái Đất. Có khoảng 2,5 triệu loại côn trùng, chẳng hạn như loài kiến lớn nhất thế giới. Có ít nhất 3,000 loại cá sống ở đó, và 1/5 tổng số loài chim trên thế giới.

Một số loài động vật ở Amazon rất nguy hiểm, chẳng hạn như anaconda, loài rắn lớn nhất trên thế giới.

Amazon rất quan trọng đối với Trái Đất. Nếu chúng ra mất Amazon, chúng ta sẽ mất một phần lớn sự sống trên Trái Đất.

A (trang 44 Tiếng Anh 7 Explore English): Scan the article. Where does the Amazon River begin and end? (Đọc nhanh bài đọc. Nơi sông Amazon bắt đầu và kết thực là ở đâu?)

Hướng dẫn trả lời

The Amazon River begins in the Andes Mountain in Peru and ends in Atlantic Ocean.

Hướng dẫn dịch

Sông Amazon bắt đầu ở núi Andes, Peru và kết thực ở Đại Tây Dương

B (trang 44 Tiếng Anh 7 Explore English): Scan the article. Find two examples of why the Amazon is “extreme”(Đọc nhanh bài đọc. Tìm hai ví dụ tại sao lại nói Amazon khắc nghiệt)

– It is the largest river in the world. It is also the second longest. Most of the Amazon’s water comes from rain. During the rainy season parts of the river are 190 kilometers wide.

– Some of the Amazon’s animals are dangerous, such as the anaconda, the largest snake in the world.

Hướng dẫn dịch

– Là con sông lớn nhất thế giới. Nó cũng dài thứ hai. Phần lớn nước của Amazon đến từ mưa. Trong mùa mưa, các phần của sông rộng 190 km.

– Một số loại động vật ở Amazon rất nguy hiểm, chẳng hạn như anaconda, loài rắn lớn nhất trên thế giới.

C (trang 44 Tiếng Anh 7 Explore English): Talk with a partner. Do you thinh the Amazon is important to us. Why? (Nói chuyện với bạn cùng nhóm. Bạn có nghĩ Amazon quan trọng với chúng ta hay không? Tại sao?)

Yes, I think Amazon is important to us because The Amazon rain forest is home to the highest number of plant and animal species on Earth. There are around 2.5 millions kind of insects, such as the world’s largest ant, At least, 3,000 kinds of fish live there, and one-fifth of all the bird species in the world. If we lose the Amazon, we will lose a big part of life on Earth.

Hướng dẫn dịch

Có, tớ nghĩ Amazon quan trọng đối với chúng ta vì Rừng mưa Amazon là nơi có số lượng loại động thực vật cao nhất trên Trái đất. Có khoảng 2.5 triệu loại côn trùng, chẳng hạn như loài kiến lớn nhất thế giới. Có ít nhất 3.000 loại cá sống ở đó, và 1/5 tổng số loại chim trên thế giới. Nếu chúng ta mất Amazon, chúng ta sẽ mất một phần lớn sự sống trên Trái đất.

  • Từ vựng Unit 4 lớp 7

  • Preview (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner. Choose the correct … B. Listen. Write the number of each place …

  • Language Focus (trang 40, 41 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner …

  • The real world (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): A. Read the information about Nick Middleton … B. Listen. Check the things …

  • Pronunciation (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Read the sentences below. Underline the important words …

  • Communication (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): Play a quiz game. Work with a partner. Student A: Turn to page 134. Student B …

  • Comprehension (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about … B. Complete the word web …

  • Writing (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): Describe an extreme place. Write 60-80 words. Turn to page 142 for the writing worksheet …

  • Worksheet (trang 142 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences with superlatives … 2. Underline the superlatives …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button