Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Pronunciation trang 43 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Pronunciation trang 43 trong Unit 4: What’s the coldest place on Earth? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Pronunciation trang 43 – Explore English 7 Cánh diều

Sentence stress

A (trang 43 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen and repeat.(Nghe và lặp lại)

1. The Sahara is the biggest desert in Africa

2. What’s he happiest country in Asia?

3. Redwoods are the tallest trees on Earth

4. What’s the windiest place in North America?

Hướng dẫn dịch   

1. Sahara là sa mạc lớn nhất ở châu Phi

2. Anh ấy hạnh phúc nhất đất nước nào ở châu Á?

3. Redwoods là cây cao nhất trên Trái Đất

4. Nơi có gió nhất ở Bắc Mỹ?

B (trang 43 Tiếng Anh 7 Explore English): Read the sentences below. Underline the important words. Then listen and circle the stressed words. (Đọc câu dưới đây. Gạch chân những từ quan trọng. Gạch chân các từ quan trọng. Sau đó nghe và khoanh tròn các từ được đánh trọng âm)

1. Antarctica is the coldest place on Earth

2. What’s the longest river city in Europe?

3. The Nile is the longest river in the world

4. Mount Everest is the tallest mountain on Earth

5. Where’s the tallest waterfall in South Ameraca?

6. The Amazon is the largest river in the world

Hướng dẫn dịch

1. Nam Cực là nơi lạnh nhất trên Trái Đất

2. Thành phố sông dài nhất ở Châu Âu là gì?

3. Sông Nile là con sông dài nhất trên Trái Đất

4. Đâu là thác nước cao nhất ở Nam Mỹ?

5. Amazon là con sông lớn nhất trên thế giới

  • Từ vựng Unit 4 lớp 7

  • Preview (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner. Choose the correct … B. Listen. Write the number of each place …

  • Language Focus (trang 40, 41 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner …

  • The real world (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): A. Read the information about Nick Middleton … B. Listen. Check the things …

  • Communication (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): Play a quiz game. Work with a partner. Student A: Turn to page 134. Student B …

  • Reading (trang 44, 45 Tiếng Anh lớp 7): A. Scan the article. Where does the Amazon River … B. Scan the article. Find two examples …

  • Comprehension (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about … B. Complete the word web …

  • Writing (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): Describe an extreme place. Write 60-80 words. Turn to page 142 for the writing worksheet …

  • Worksheet (trang 142 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences with superlatives … 2. Underline the superlatives …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button