Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Language focus trang 40, 41 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Language focus trang 40, 41 trong Unit 4: What’s the coldest place on Earth? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Language focus trang 40, 41 – Explore English 7 Cánh diều

A (trang 40 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue.(Nghe và đọc. Sau đó lặp lại đoạn hội thoại và thay thế các từ màu xanh).

Hướng dẫn dịch

1. Maya: Đi xem phim sau giờ học đi.

Nadine: Tớ không thế, tớ còn có bài kiểm tra địa lý.Nó là lớp khó nhất.

2. Maya: Để tớ giúp cho. Để xem nào. Châu lục nào lạnh nhất thế giới.

Nadine: Đừng lo về cái đấy.

3. Maya: Thê ngọn núi nào cao nhất thế giới?

Adine: Nhưng Maya à, đây không phải phần khó nhất.

4. Maya: Thế phần khó nhất là phần nào?

Nadine: Tìm nơi yên tĩnh để học.

B (trang 40 Tiếng Anh 7 Explore English): Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Language focus trang 40, 41 | Explore English 7 Cánh diều (ảnh 1)

C (trang 41 Tiếng Anh 7 Explore English): Complete the sentences. Use the correct form of the words in parentheses. (Hoàn thành câu sau. Sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc).

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Language focus trang 40, 41 | Explore English 7 Cánh diều (ảnh 2)


Đáp án

1. the smallest

2. the worst

3. the best

4. the most beautiful

5. the oldest

6. the largest

Hướng dẫn dịch

1. Thành phố Vatican là thành phố nhỏ nhất trên thế giới.

2. Một số những cơn bão khủng khiếp nhất xảy ra tại Ấn Độ.

3. Một số người nghĩ Atenas, Costa Rica là nơi có thời tiết tuyệt vời nhất trên thế giới.

4. Nhiều người nói Paris là thành phố đẹp nhất trên thế giới.

5. Vào năm 2014, Misao Okawa là người sống thọ nhất trên thế giới, bà 116 tuổi.

6. Trăn là loài rắn lớn nhất trên thế giới.

D (trang 41 Tiếng Anh 7 Explore English): Complete the sentences. Use the correct form of the words in the box. Then listen and check your answers. (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc. Sau đó nghe và kiểm tra đáp án của bạn).

small heavy dangerous fast

1. The blue whale is _____________animal in the world.

2. The inland taipan is ____________snake in the world.

3. The falcon is______ bird in the word.

4. The pygmy marmoset is_______monkey in the word.

Đáp án

1. the heaviest

2. the most dangerous

3. the fastest

4. smallest

Hướng dẫn dịch

1. Cá voi xanh là loài động vật nặng nhất thế giới.

2. Rắn taipan là loài rắn nguy hiểm nhất thế giới.

3. Diều hâu là loài chim nhanh nhất thế giới.

4. Khỉ đuôi sóc là loài khỉ nhỏ nhất thế giới.

E (trang 41 Tiếng Anh 7 Explore English): Work in group. Use the word in the box to talk about things you know about. (Làm việc nhóm. Sử dụng các từ trong bảng để nói về những thứ bạn biết).

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Language focus trang 40, 41 | Explore English 7 Cánh diều (ảnh 3)

Hướng dẫn làm bài

1, The longest river in the world is the Nile river.

2. The hottest season in my country is summer.

3. The biggest city in Vietnam is Hanoi.

4. The highest mountain in Vietnam is Fansipan.

Hướng dẫn dịch

1. Con sông dài nhất thế giới là sông Nile.

2. Mùa nóng nhất ở đất nước tôi là mùa hè.

3. Thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội.

4. Đỉnh núi cao nhất Việt Nam là Fansipan.

  • Từ vựng Unit 4 lớp 7

  • Preview (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner. Choose the correct … B. Listen. Write the number of each place …

  • The real world (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): A. Read the information about Nick Middleton … B. Listen. Check the things …

  • Pronunciation (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Read the sentences below. Underline the important words …

  • Communication (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): Play a quiz game. Work with a partner. Student A: Turn to page 134. Student B …

  • Reading (trang 44, 45 Tiếng Anh lớp 7): A. Scan the article. Where does the Amazon River … B. Scan the article. Find two examples …

  • Comprehension (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about … B. Complete the word web …

  • Writing (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): Describe an extreme place. Write 60-80 words. Turn to page 142 for the writing worksheet …

  • Worksheet (trang 142 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences with superlatives … 2. Underline the superlatives …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button