Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Comprehension trang 46 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Comprehension trang 46 trong Unit 4: What’s the coldest place on Earth? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Comprehension trang 46 – Explore English 7 Cánh diều

A (trang 46 Tiếng Anh 7 Explore English): Answer the questions about Extreme Amazon. (Trả lời các câu hỏi về Extreme Amazon)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Comprehension trang 46 | Explore English 7 Cánh diều (ảnh 1)

Đáp án

1-c

2-c

3-c

4-b

5-c

 

Hướng dẫn dịch

1. Bài đọc chủ yếu nối về tầm quan trọng của Amazon

2. Sông Amazon dài khoảng 6000km

3. Sông Amazon hẹp hơn trong mùa mưa

4. Ở dòng 10, từ “species” nghĩa là các loài.       

5. Một phần năm các loài  chim ở trên thế giới sống ở rừng nhiệt đới Amazon     

B (trang 46 Tiếng Anh 7 Explore English): Complete the word web. (Hoàn thành bảng từ sau)

Đáp án

1– longest

2- largest

3- highest

4- insects

5- most dangerous

 

C (trang 46 Tiếng Anh 7 Explore English): Talk with a partner. What other rain forests do you know about? Describe them.(Nói với bạn cùng nhóm. Bạn còn biết rừng nhiệt đới nào khác không? Mô tả chúng)

Hướng dẫn làm bài

The Southeast Asian rainforests are the oldest, consistent rainforests on Earth, dating back to the Pleistocene Epoch 70 million years ago. It has a biological richness and diversity unequaled by that of the Amazon or African rainforests. Yet Southeast Asia is losing its rainforests faster than any equatorial region, and has the fewest remaining primary rainforests.

Hướng dẫn dịch

Rừng nhiệt đới Đông Nam Á là những khu rừng nhiệt đới lâu đời nhất trên Trái đất, có niên đại từ Kỷ nguyên Pleistocen cách đây 70 triệu năm. Nó có sự phong phú và đa dạng về mặt sinh học không gì sánh được với rừng nhiệt đới Amazon hoặc châu Phi. Tuy nhiên, Đông Nam Á đang mất rừng nhiệt đới nhanh hơn bất kỳ khu vực xích đạo nào và có ít rừng mưa nguyên sinh nhất còn lại.

  • Từ vựng Unit 4 lớp 7

  • Preview (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner. Choose the correct … B. Listen. Write the number of each place …

  • Language Focus (trang 40, 41 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner …

  • The real world (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): A. Read the information about Nick Middleton … B. Listen. Check the things …

  • Pronunciation (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Read the sentences below. Underline the important words …

  • Communication (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): Play a quiz game. Work with a partner. Student A: Turn to page 134. Student B …

  • Reading (trang 44, 45 Tiếng Anh lớp 7): A. Scan the article. Where does the Amazon River … B. Scan the article. Find two examples …

  • Writing (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): Describe an extreme place. Write 60-80 words. Turn to page 142 for the writing worksheet …

  • Worksheet (trang 142 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences with superlatives … 2. Underline the superlatives …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button