Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Communication trang 43 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Communication trang 43 trong Unit 4: What’s the coldest place on Earth? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication trang 43 – Explore English 7 Cánh diều

(trang 43 Tiếng Anh 7 Explore English): Play a quiz game. Work with a partner. Student A: Turn to page 134. Student B: Turn to page 136. Take turn to ask and answer questions. (Chơi trò chơi đố vui. Làm việc với bạn cùng nhóm. Học sinh A: Mở trang 134. Học sinh B: Mở trang 136. Lần lượt hỏi và trả lời câu hỏi)

Hướng dẫn làm bài

1. What is the highest mountain in Japan?

Is it Mount Fuji?

Yes, it is

2. What is the hottest desert in Africa?

Is it the Sahara Desert?

Yes, that’s correct’

Hướng dẫn dịch

1. Ngọn nút cao nhất ở Nhật Bản là gì?

Có phải là núi Phú Sĩ không?

Đúng vậy

2. Sa mạc nóng nhất ở Châu Phi là gì?

Nó có phải là sa mạc Sahara?

Chính xác

  • Từ vựng Unit 4 lớp 7

  • Preview (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner. Choose the correct … B. Listen. Write the number of each place …

  • Language Focus (trang 40, 41 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner …

  • The real world (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): A. Read the information about Nick Middleton … B. Listen. Check the things …

  • Pronunciation (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Read the sentences below. Underline the important words …

  • Reading (trang 44, 45 Tiếng Anh lớp 7): A. Scan the article. Where does the Amazon River … B. Scan the article. Find two examples …

  • Comprehension (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about … B. Complete the word web …

  • Writing (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): Describe an extreme place. Write 60-80 words. Turn to page 142 for the writing worksheet …

  • Worksheet (trang 142 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences with superlatives … 2. Underline the superlatives …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button