Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Writing trang 36 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Writing trang 36 trong Unit 3: I bought new shoes! Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Writing trang 36 – Explore English 7 Cánh diều

(trang 36 Tiếng Anh 7 Explore English): Write a short article. Describle a type of fashion or your favorite style. Write 60-80 words. Turn to page 141 for the writing worksheet. (Viết một bài văn ngắn. Mô tả một loại thời trang hoặc phong cách yêu thích của bạn. Viết 60-80 từ. Mở  trang 141 để xem phần bài viết)

Hướng dẫn làm bài

I would like to wear casual clothes if I don’t have to be at a serious event. The clothes I like the best is a T-shirt. It is a white T-shirt and there are some decorations in the middle of it such as a quote, a picture of a celebrity. By the way, white is my favourite color. I find wearing a T-shirt comfortable and convenient because I can use it to most of situation like: going to school, hanging out with friends, being at home. I can wear a T-shirt with a jean. They are really matching and make me look young and active.

Hường dẫn dịch

Tớ muốn mặc trang phục giản dị nếu không phải tham gia một sự kiện nghiêm túc. Trang phục tớ thích nhất là áo phông. Đó là một chiếc áo phông trắng và có một số trang trí ở giữa như câu nói nổi tiếng , hình ảnh của một người nổi tiếng. Bên cạnh đó, màu trắng là màu yêu thích của tớ. Tôi thấy mặc áo thun rất thoải mái và tiện lợi vì tớ có thể sử dụng nó trong hầu hết các trường hợp như: đi học, đi chơi với bạn bè, ở nhà. Tớ có thể mặc áo phông với jean. Chúng thực sự phù hợp và khiến mình trông trẻ trung và năng động.

  • Từ vựng Unit 3 lớp 7

  • Preview (trang 28 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen. Number the clothing items … B. Group the clothing item in A …

  • Language Focus (trang 30, 31 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner. Replace any words …

  • The real world (trang 32 Tiếng Anh lớp 7): A. Match the parts of the school … B. Listen. Circle the correct answer …

  • Pronunciation (trang 33 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Circle the words you hear …

  • Communication (trang 33 Tiếng Anh lớp 7): ) Play a game. For each item, find someone who bought it recently. Write the name …

  • Reading (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the title and the photos … B. Skim the article …

  • Comprehension (trang 36 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about Yarn Bomb! … B. Complete the chart. Write notes about …

  • Worksheet (trang 141 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences. Use the simple past form … 2. Read following paragraph …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button