Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Vocabulary and Listening trang 38 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Vocabulary and Listening trang 38 trong Unit 3: The past Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Vocabulary and Listening trang 38 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 38 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read Jade’s time travel diary. Choose the correct verbs. Then listen and check (Đọc nhật ký du hành thời gian của Jade. Chọn động từ đúng. Sau đó nghe và kiểm tra)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Vocabulary and Listening trang 38 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. met

2. helped

3. explored

4. saw

5. travelled

6. stayed

7. stayed

8. watched

9. went

10. found

11. looked

12. took

13. came

14. had

15. gave

16. felt

17. left

Hướng dẫn dịch:

Tôi đã gặp một cậu bé và tôi đã giúp cậu ấy làm bài tập.

Tôi đã khám phá thị trấn của tôi và thấy trường tôi.

Tôi đã du lịch đến Ai Cập và thăm Kim tự tháp.

Tôi đã ở Brazil 3 tiếng và xem một trận đóng đá.

Tôi đã đến năm 1990 và tôi đã thấy bố mẹ tôi.

Những con khủng long nhìn không thân thiện, vì thế tôi chụp một bức ảnh và nhanh chóng về nhà.

Tôi ăn trưa với Nữ hoàng Victoria và tôi đã tặng bà ấy một bức ảnh.

Tôi cảm thấy mệt trong chuyến đi đến mặt trăng, vì thế tôi đã rời di sau 1 tiếng.

2 (trang 38 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Find the past forms of these verbs in the diary. Which verbs are irregular? Listen and check (Tìm dạng quá khứ của những động từ này trong nhật ký. Những động từ nào là bất quy tắc? Nghe và kiểm tra)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Vocabulary and Listening trang 38 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Come – came

Eat – ate

Explore – explored

Feel – felt

Find – found

Get – got

Give – gave

Go – went

Have – had

Help – helped

Leave – left

Look – looked

Meet – met

See – saw

Stay – stayed

Take – took

Travel – travelled

Visit – visited

Watch – watched

3 (trang 38 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen and repeat the verbs (Nghe và nhắc lại các động từ)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Vocabulary and Listening trang 38 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

4 (trang 38 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen to eight more verbs and add them to the table in exercise 3. Practise saying them (Nghe thêm 8 động từ và thêm chúng vào bảng trong bài 3. Thực hành nói chúng)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

– /t/: talked, watched, looked

– /d/: explored, traveled, listened

– /id/: started, wanted

5 (trang 38 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen to Jade’s time travel diary. Put pictures A-H in the correct order (Nghe nhật ký du hành thời gian của Jade. Xếp hình ảnh A-H theo đúng thứ tự)

Bài nghe:

Đáp án: C – F – E – B – A – D – G – H

Nội dung bài nghe:

Saturday the fourth: Today I traveled to Egypt in 2000 B. C. E. and visited the pyramids. They were new then. After that I went to Rome and watched games in the Coliseum. They were violent and cruel. I really didn’t like them.

Sunday the fifth: I traveled 75000000 years into the past to see the dinosaurs. I didn’t stay there long but I saw some scary animals, they looked very unfriendly. I wasn’t crazy about them and I was happy to get home.

Tuesday the seventh: I didn’t use the time machine yesterday, but this morning I went to the year in 1990 and I found my grandparents. They …. a celebration for the new year. I didn’t talk to them but it was a bit strange to see them when they were young.

Wednesday the eighth: I explored my town this afternoon and I saw my old school. There were lots of people and I didn’t find my friends or me. I came home Eddie because I had basketball practice.

Thursday the ninth: Today, I met a boy in Switzerland. He wanted to be a scientist but he wasn’t brilliant at maths. I helped him with his homework. He gave me a book with his name on it. It was Albert Einstein.

Saturday the eleventh: I didn’t use the time machine yesterday because we had a history past, but this morning I visited Brazil in 2014 and watched the football World Cup final. It was fantastic.

Sunday the twelfth: I visited England 150 years ago and I had lunch with Queen Victoria. We had a strange pudding and I didn’t like it. I gave her a photo of my family. She was a big fan of their clothes.

Monday the thirteenth: Today I went into the future, I traveled in a spaceship to the moon. It was a very long journey. I felt sick so I came home early.

Hướng dẫn dịch:

Thứ bảy ngày thứ tư: Hôm nay tôi đi du lịch đến Ai Cập vào năm 2000 B. C. E. và thăm các kim tự tháp. Khi đó chúng còn mới. Sau đó, tôi đến Rome và xem các trò chơi trong Đấu trường La Mã. Họ bạo lực và độc ác. Tôi thực sự không thích chúng.

Chủ nhật ngày thứ năm: Tôi đã du hành 75000000 năm về quá khứ để xem khủng long. Tôi không ở đó lâu nhưng tôi đã nhìn thấy một số loài động vật đáng sợ, chúng trông rất không thân thiện. Tôi không phát cuồng vì chúng và tôi rất vui khi về đến nhà.

Thứ ba ngày thứ bảy: Hôm qua tôi không sử dụng cỗ máy thời gian, nhưng sáng nay tôi đã sang năm 1990 và tôi đã tìm thấy ông bà của mình. Họ …. một lễ kỷ niệm cho năm mới. Tôi không nói chuyện với họ nhưng hơi lạ khi gặp họ khi họ còn nhỏ.

Thứ tư ngày tám: Chiều nay tôi khám phá thị trấn của mình và tôi thấy trường cũ của mình. Có rất nhiều người và tôi không tìm thấy bạn bè hay tôi. Tôi về nhà Eddie vì tôi có buổi tập bóng rổ.

Thứ năm ngày thứ chín: Hôm nay, tôi gặp một cậu bé ở Thụy Sĩ. Anh ấy muốn trở thành một nhà khoa học nhưng anh ấy không giỏi toán. Tôi đã giúp anh ấy làm bài tập về nhà. Anh ấy đưa cho tôi một cuốn sách có ghi tên anh ấy. Đó là Albert Einstein.

Thứ bảy ngày 11: Tôi không sử dụng cỗ máy thời gian hôm qua vì chúng tôi đã có quá khứ lịch sử, nhưng sáng nay tôi đã đến thăm Brazil vào năm 2014 và xem trận chung kết World Cup bóng đá. Nó rất tuyệt vời.

Chủ nhật ngày 12: Tôi đã đến thăm nước Anh 150 năm trước và tôi đã ăn trưa với Nữ hoàng Victoria. Chúng tôi đã có một chiếc bánh pudding kỳ lạ và tôi không thích nó. Tôi đã đưa cho cô ấy một bức ảnh của gia đình tôi. Cô ấy là một fan hâm mộ lớn của quần áo của họ.

Thứ hai ngày mười ba: Hôm nay tôi đi vào tương lai, tôi du hành trên một con tàu vũ trụ lên mặt trăng. Đó là một cuộc hành trình rất dài. Tôi cảm thấy buồn nôn nên về nhà sớm.

6 (trang 38 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Work in pairs. Describe a journey using five of the verbs in exercise 2 (Làm việc theo cặp. Mô tả một cuộc hành trình bằng cách sử dụng năm động từ trong bài tập 2)

Hướng dẫn giải:

I travelled to Phu Quoc with my family last year. We stayed in a hotel near the beach. Everything there looked beautiful and enormous. I took a lot of photos for my parents and we ate fresh sea food there, it was delicious.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đi du lịch Phú Quốc với gia đình vào năm ngoái. Chúng tôi ở trong một khách sạn gần bãi biển. Mọi thứ ở đó trông đẹp đẽ và to lớn. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh cho bố mẹ và chúng tôi đã ăn đồ biển tươi ở đó, rất ngon.

 • Từ vựng Unit 3 lớp 7

 • Vocabulary (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at A short history of the Millennium and complete the timeline with paragraphs A-E … 2. Complete the short history with the correct blue adjectives. Listen and check. …

 • Reading (trang 36): 1. Look at the photos on this page. Answer the questions. Then read the reports and check your answers … 2. Read and listen to the reports. Complete the sentences with the information from the text …

 • Language Focus (trang 37 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with “was, were, wasn’t, weren’t”. Then check your answers in the text on page 36 … 2.Look at the sentences in exercise 1. Then complete the Rules using the correct form of “was” and “were” …

 • Language Focus (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): 1.Choose the correct option a or b. Then check your answers in the text on page 38 … 2..Study the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules …

 • Speaking (trang 40 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What did Mark do? Did Sarah have a good weekend? … 2. Cover the dialogue and the Key Phrases. Complete the mini-dialogues. Listen and check. Practise them with your partner …

 • Writing (trang 41 Tiếng Anh lớp 7): 1.Read the text. Why did Jack’s parents have a party? Who did not enjoy the party? … 2. Complete the Key Phrases with words from the text …

 • Culture (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1.Check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions … 2. Read and listen to the text and check your answers to exercise 1 …

 • Puzzles and games (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): 1. Use the code to find the first and last letters of adjectives about people and places. Write the adjectives, then match them with their opposites … 2. MEMORY GAME Work in groups. Follow the instructions …

 • (trang 118 ) 1. Listen to people talking about a wedding. Match speakers 1-4 with the things in photos A-D …2. Listen to Megan talking about a wedding. Which of the things in the box does she talk about? …

 • Song: Before I met you (trang 115) 1.Look at the picture and listen to the song. Which verse A, B, or C does the picture match? … 2. Complete the song with the words in the box. Then listen again and check …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button