Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Speaking trang 40 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Speaking trang 40 trong Unit 3: The past Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Speaking trang 40 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 40 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What did Mark do? Did Sarah have a good weekend? (Chọn từ đúng trong đoạn hội thoại. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Mark đã làm gì? Sarah có một ngày cuối tuần tốt không?)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

Sarah: Hey, Mark. (1) How was your weekend?

Mark: Not bad, thanks. I played football and I got a haircut. What do you think?

Sarah: It looks great. Very cool. I got a haircut, too.

Mark: When?

Sarah: Two weeks (2) ago. But nobody noticed.

Mark: Oh dear. So, what about you? What did you (3) do?

Sarah: Well, I stayed at my friend Jenny’s house on Saturday night.

Mark: Oh, right. How was that?

Sarah: It wasn’t (4) brilliant. Jenny was sick so I didn’t sleep much and I was too tired to go out on Sunday.

Mark: Bad luck! I met some (5) friends for a picnic on Sunday.

Sarah: Really? What (6) was it like?

Mark: It was fun.

Sarah: Oh, you had a much better weekend. Can I come out with you next time?

Hướng dẫn dịch:

Sarah: Này, Mark. Cuối tuần của bạn như thế nào?

Mark: Không tệ, cảm ơn. Tôi đã chơi bóng và cắt tóc. Bạn thì sao?

Sarah: Nó trông rất tuyệt. Rất tuyệt. Tôi cũng đi cắt tóc.

Mark: Khi nào?

Sarah: Hai tuần trước. Nhưng không ai để ý.

Mark: Ôi trời. Vậy còn bạn thì sao? Bạn đã làm gì?

Sarah: À, tôi ở nhà Jenny, bạn tôi vào tối thứ Bảy.

Mark: Ồ, đúng rồi. Nó thế nào?

Sarah: Nó không quá tốt. Jenny bị ốm nên tôi không ngủ được nhiều và tôi quá mệt để đi chơi vào Chủ nhật.

Mark: Xui thật! Tôi đã gặp một số người bạn cho một chuyến dã ngoại vào Chủ nhật.

Sarah: Thật không? Nó thế nào?

Mark: Nó rất vui.

Sarah: Ồ, bạn đã có một ngày cuối tuần tuyệt vời hơn nhiều. Lần sau tôi có thể đi chơi với bạn được không?

2 (trang 40 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Cover the dialogue and the Key Phrases. Complete the mini-dialogues. Listen and check. Practise them with your partner. (Lấp đầy các cuộc hội thoại và các Cụm từ chính. Hoàn thành các cuộc hội thoại nhỏ. Nghe và kiểm tra. Thực hành chúng với đối tác của bạn.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Speaking trang 40 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. your weekend

2. bad

3. do you

4. great

5. cool

6. was

7. brilliant

8. like

9. fun

Hướng dẫn dịch:

Cuối tuần của bạn như thế nào? – Không tệ, cảm ơn.

Bạn thì sao? – Nó trông rất tuyệt. Rất tuyệt.

Nó thế nào? – Nó không quá tốt.

Nó thế nào? – Nó rất vui.

3 (trang 40 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Practise the dialogue with your partner (Thực hành hội thoại với bạn của bạn)

4 (trang 40 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Cover the dialogue and the Key Phrases. Complete the mini-dialogues. Listen and check. Practise them with your partner. (Bao gồm các cuộc đối thoại và các Cụm từ chính. Hoàn thành các cuộc đối thoại nhỏ. Nghe và kiểm tra. Thực hành chúng với bạn của bạn.)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

1. A. How was your weekend?

B. Not bad, thanks. I went shopping on Saturday. I bought these headphones. What do you think?

A. Very cool.

2. A. What did you do at the weekend?

B. Well, I went to the cinema on Saturday evening. I saw The Fast and the Furious.

A. What was it like?

B. It wasn’t brilliant, to be honest.

Hướng dẫn dịch:

1. A. Cuối tuần của bạn thế nào?

B. Không tệ, cảm ơn. Tôi đã đi mua sắm vào thứ bảy. Tôi đã mua những chiếc tai nghe này. Bạn nghĩ sao?

A. Rất tuyệt.

2. A. Bạn đã làm gì vào cuối tuần?

B. Chà, tôi đã đi xem phim vào tối thứ Bảy. Tôi đã xem The Fast and the Furious.

A. Nó như thế nào?

B. Thành thật mà nói, nó không xuất sắc.

5 (trang 40 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Work in pairs. Read the situation. Practise a new dialogue about your weekend using the Key Phrases (Làm việc theo cặp. Đọc tình huống. Thực hành một đoạn hội thoại mới về ngày cuối tuần của bạn bằng các Cụm từ chính)

Hướng dẫn giải:

– How was your weekend?

– Not bad, thanks.

– What did you do?

– I went to a football match on Saturday.

Hướng dẫn dịch:

– Cuối tuần của bạn như thế nào?

– Không tồi, cảm ơn.

– Bạn đã làm gì?

– Tôi đã đi xem một trận đấu bóng đá vào thứ Bảy.

 • Từ vựng Unit 3 lớp 7

 • Vocabulary (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at A short history of the Millennium and complete the timeline with paragraphs A-E … 2. Complete the short history with the correct blue adjectives. Listen and check. …

 • Reading (trang 36): 1. Look at the photos on this page. Answer the questions. Then read the reports and check your answers … 2. Read and listen to the reports. Complete the sentences with the information from the text …

 • Language Focus (trang 37 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with “was, were, wasn’t, weren’t”. Then check your answers in the text on page 36 … 2.Look at the sentences in exercise 1. Then complete the Rules using the correct form of “was” and “were” …

 • Vocabulary and Listening (trang 38 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read Jade’s time travel diary. Choose the correct verbs. Then listen and check …2. ) Find the past forms of these verbs in the diary. Which verbs are irregular? Listen and check …

 • Language Focus (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): 1.Choose the correct option a or b. Then check your answers in the text on page 38 … 2..Study the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules …

 • Writing (trang 41 Tiếng Anh lớp 7): 1.Read the text. Why did Jack’s parents have a party? Who did not enjoy the party? … 2. Complete the Key Phrases with words from the text …

 • Culture (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1.Check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions … 2. Read and listen to the text and check your answers to exercise 1 …

 • Puzzles and games (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): 1. Use the code to find the first and last letters of adjectives about people and places. Write the adjectives, then match them with their opposites … 2. MEMORY GAME Work in groups. Follow the instructions …

 • (trang 118 ) 1. Listen to people talking about a wedding. Match speakers 1-4 with the things in photos A-D …2. Listen to Megan talking about a wedding. Which of the things in the box does she talk about? …

 • Song: Before I met you (trang 115) 1.Look at the picture and listen to the song. Which verse A, B, or C does the picture match? … 2. Complete the song with the words in the box. Then listen again and check …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button