Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Reading trang 36 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Reading trang 36 trong Unit 3: The past Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3: Reading trang 36 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 36 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the photos on this page. Answer the questions. Then read the reports and check your answers. (Nhìn vào những bức ảnh trên trang này. Trả lời các câu hỏi. Sau đó, đọc các báo cáo và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Reading trang 36 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. Picture 1: royal clothing

Picture 2: a dinosaur

Picture 3: Bluebird

2. I think it’s nearly 60 years.

3. royal, beautiful, old, big, fast ….

Hướng dẫn dịch:

1. Các vật trong các bức ảnh là gì?

Hình 1: trang phục hoàng gia

Hình 2: khủng long

Hình 3: Bluebird

2. Bạn nghĩ Bluebird bao nhiêu tuổi?

Tôi nghĩ đã gần 60 năm.

3. Bạn có thể nghĩ ra từ nào để mô tả các đối tượng trong ảnh không?

“royal, beatiful, old, big, fast ….’

2 (trang 36 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read and listen to the reports. Complete the sentences with the information from the text. (Đọc và nghe các báo cáo. Hoàn thành các câu với thông tin từ văn bản.)

Bài nghe:

1. The exhibition of … was in the History Museum of Ho Chi Minh City.

2. The clothes were expensive but …

3. Tim was happy with the food in the … at the …

4. … and … are both types of dinosaur.

5. The … wasn’t a very interesting place.

6. … was a very fast car in the … Museum.

Hướng dẫn giải:

1. royal clothing

2. uncomfortable

3. café … Natural History Museum

4. Diplodocus … Tyrannosaurs

5. farm

6. Bluebird … National Motor

Hướng dẫn dịch:

1. Triển lãm trang phục cung đình tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quần áo đắt tiền nhưng không thoải mái.

3. Tim hài lòng với đồ ăn trong quán cà phê ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.

4.urusocus và Tyrannosaurs đều là một loại khủng long.

5. Trang trại không phải là một nơi rất thú vị.

6. Bluebird là một chiếc xe rất nhanh trong Bảo tàng Mô tô Quốc gia.

3 (trang 36 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text (Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản)

Hướng dẫn giải:

Exhibition (n) triển lãm

Building (n) toà nhà

Collection (n) bộ sưu tập

4 (trang 36 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Work in pairs. Which of the museums on the website do you think is the most interesting? Where is it? What is in it? (Làm việc theo cặp. Bạn nghĩ bảo tàng nào trên trang web là thú vị nhất? Nó ở đâu? Có cái gì bên trong?)

Hướng dẫn giải:

I think the History Museum of Ho Chi Minh City is the most interesting. It has a lot of items from Vietnamese history.

(Tôi nghĩ Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh là thú vị nhất. Nó có rất nhiều đồ vật từ lịch sử Việt Nam.)

 • Từ vựng Unit 3 lớp 7

 • Vocabulary (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at A short history of the Millennium and complete the timeline with paragraphs A-E … 2. Complete the short history with the correct blue adjectives. Listen and check. …

 • Language Focus (trang 37 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with “was, were, wasn’t, weren’t”. Then check your answers in the text on page 36 … 2.Look at the sentences in exercise 1. Then complete the Rules using the correct form of “was” and “were” …

 • Vocabulary and Listening (trang 38 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read Jade’s time travel diary. Choose the correct verbs. Then listen and check …2. ) Find the past forms of these verbs in the diary. Which verbs are irregular? Listen and check …

 • Language Focus (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): 1.Choose the correct option a or b. Then check your answers in the text on page 38 … 2..Study the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules …

 • Speaking (trang 40 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What did Mark do? Did Sarah have a good weekend? … 2. Cover the dialogue and the Key Phrases. Complete the mini-dialogues. Listen and check. Practise them with your partner …

 • Writing (trang 41 Tiếng Anh lớp 7): 1.Read the text. Why did Jack’s parents have a party? Who did not enjoy the party? … 2. Complete the Key Phrases with words from the text …

 • Culture (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1.Check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions … 2. Read and listen to the text and check your answers to exercise 1 …

 • Puzzles and games (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): 1. Use the code to find the first and last letters of adjectives about people and places. Write the adjectives, then match them with their opposites … 2. MEMORY GAME Work in groups. Follow the instructions …

 • (trang 118 ) 1. Listen to people talking about a wedding. Match speakers 1-4 with the things in photos A-D …2. Listen to Megan talking about a wedding. Which of the things in the box does she talk about? …

 • Song: Before I met you (trang 115) 1.Look at the picture and listen to the song. Which verse A, B, or C does the picture match? … 2. Complete the song with the words in the box. Then listen again and check …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button