Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Reading trang 34, 35 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Reading trang 34, 35 trong Unit 3: I bought new shoes! Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Reading trang 34, 35 – Explore English 7 Cánh diều

Yarn bomb

When most people think of knitting, they think of yarn sweaters, scarves, or hats. But some people do something different with knitting. They yarn bomb! Yarn bombing is a kind of street art. People knit colorful “jackets” to cover large objects, such as cars, trees, bicycles, and even bridges!

Knot the Bridge is the largest yarn bomb project ever in the United States. Hundreds of people knitted 2,500 panels and covered the Andy Warhol Bridge in Pittsburgh with them. It was a special project because many groups of people worked on it together. They became closer through the project.

Around the world, you can find examples of yarn bombing in many places, such as London, Copenhagen, Paris, Mexico City and Bali. Yarn bombers hope to tell stories through their knit art. They want to make their cities more colorful and interesting. They also want people to see their cities in a different way.

Hướng dẫn dịch

Khi hầu hết mọi người nghĩ đến đan len, họ nghĩ đến áo len sợi, khăn quàng cổ hoặc mũ. Nhưng một số người làm điều gì đó khác với đan len. Họ đan sợi cho các đồ vậy ! “ Yarn bombing” là một loại hình nghệ thuật đường phố. Mọi người đan những chiếc “áo khoác” đầy màu sắc để che những vật thể lớn, chẳng hạn như ô tô, cây cối, xe đạp và thậm chí cả cây cầu!

Knot the Bridge là dự án bom sợi lớn nhất từ ​​trước đến nay ở Hoa Kỳ. Hàng trăm người đã đan 2.500 tấm và che cầu Andy Warhol ở Pittsburgh bằng chúng. Đó là một dự án đặc biệt vì nhiều nhóm người đã làm việc cùng nhau. Họ trở nên thân thiết hơn thông qua dự án.

Trên khắp thế giới, bạn có thể tìm thấy các ví dụ về “yarn bombing” ở nhiều nơi, chẳng hạn như London, Copenhagen, Paris, Mexico City và Bali. Những người tham gia hy vọng sẽ kể những câu chuyện thông qua nghệ thuật đan của họ. Họ muốn làm cho thành phố của họ nhiều màu sắc và thú vị hơn. Họ cũng muốn mọi người nhìn thành phố của họ theo một cách khác.

A (trang 34 Tiếng Anh 7 Explore English): Look at the title and the photos. What do you think a yarn bomb is?

Đáp án

Đang cập nhật

B (trang 34 Tiếng Anh 7 Explore English): Skim the article. What is the Knit the Bridge project?

Đáp án

Đang cập nhật

C (trang 34 Tiếng Anh 7 Explore English): Talk with a partner. Why do you think people yarn bomb?

Đáp án

Đang cập nhật

  • Từ vựng Unit 3 lớp 7

  • Preview (trang 28 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen. Number the clothing items … B. Group the clothing item in A …

  • Language Focus (trang 30, 31 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner. Replace any words …

  • The real world (trang 32 Tiếng Anh lớp 7): A. Match the parts of the school … B. Listen. Circle the correct answer …

  • Pronunciation (trang 33 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Circle the words you hear …

  • Communication (trang 33 Tiếng Anh lớp 7): ) Play a game. For each item, find someone who bought it recently. Write the name …

  • Comprehension (trang 36 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about Yarn Bomb! … B. Complete the chart. Write notes about …

  • Writing (trang 36 Tiếng Anh lớp 7): Write a short article. Describle a type of fashion or your favorite style. Write 60-80 words. Turn to page 141 …

  • Worksheet (trang 141 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences. Use the simple past form … 2. Read following paragraph …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button