Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Puzzles and games trang 43 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Puzzles and games trang 43 trong Unit 3: The past Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Puzzles and games trang 43 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 43 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Use the code to find the first and last letters of adjectives about people and places. Write the adjectives, then match them with their opposites (Sử dụng mã để tìm các chữ cái đầu tiên và cuối cùng của tính từ về người và địa điểm. Viết các tính từ, sau đó nối chúng với các tính từ đối lập của chúng)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Puzzles and games trang 43 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. b_g boring (tẻ nhạt) >< exciting (hào hứng)

2. t_y tiny (nhỏ bé) >< enormous (rộng lớn)

3. k_d kind (tốt bụng) >< cruel (độc ác)

4. u_l useful (hữu dụng) >< useless (vô dụng)

5. a_e alive (sống sót) >< dead (chết)

2 (trang 43 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)MEMORY GAME

Work in groups. Follow the instructions (Làm việc nhóm. Làm theo chỉ dẫn)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Puzzles and games trang 43 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn dịch:

– Nhìn vào các bức tranh trong 20 giây. Đóng sách của bạn.

– Lần lượt nói những đồ vật ở đó, sử dụng There was / There were.

ví dụ: Có một quả bóng đá. Có hai cuốn sách.

– Người chiến thắng là người chơi cuối cùng có thể nhớ được điều gì đó.

3 (trang 43 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the crossword with the past tense of the verbs in the “Across” and “Down” spaces (Hoàn thành ô chữ với thì quá khứ của các động từ trong khoảng trống “Qua” và “Xuống”)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Puzzles and games trang 43 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Puzzles and games trang 43 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

4 (trang 43 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)TELLING A STORY

Work in teams. Follow the instructions (Làm việc theo đội. Theo hướng dẫn)

Hướng dẫn dịch:

– Mỗi người chọn một động từ trong ô và viết nó ra.

– Một người trong mỗi đội đọc to câu dưới đây và thêm một bộ phận khác vào câu, sử dụng động từ của anh ấy / cô ấy trong hộp

Ví dụ: Hôm qua tôi đã tìm thấy một cỗ máy thời gian và tôi đã du hành ngược thời gian.

Ví dụ: Hôm qua tôi tìm thấy cỗ máy thời gian, tôi du hành ngược thời gian, và tôi nhìn thấy một con khủng long.

– Người tiếp theo trong đội lặp lại các câu và thêm một phần khác, sử dụng động từ của anh ấy / cô ấy trong hộp

Ví dụ: Hôm qua tôi tìm thấy cỗ máy thời gian, tôi du hành ngược thời gian, tôi nhìn thấy một con khủng long, và tôi đã đến thăm Galileo ở Ý.

– Câu chuyện tiếp tục cho đến khi mọi người sử dụng động từ của họ, hoặc cho đến khi không thể quên được câu chuyện.

– Theo cặp, bây giờ hãy cố gắng nhớ câu hoàn chỉnh và viết ra nhiều nhất có thể.

 • Từ vựng Unit 3 lớp 7

 • Vocabulary (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at A short history of the Millennium and complete the timeline with paragraphs A-E … 2. Complete the short history with the correct blue adjectives. Listen and check. …

 • Reading (trang 36): 1. Look at the photos on this page. Answer the questions. Then read the reports and check your answers … 2. Read and listen to the reports. Complete the sentences with the information from the text …

 • Language Focus (trang 37 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with “was, were, wasn’t, weren’t”. Then check your answers in the text on page 36 … 2.Look at the sentences in exercise 1. Then complete the Rules using the correct form of “was” and “were” …

 • Vocabulary and Listening (trang 38 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read Jade’s time travel diary. Choose the correct verbs. Then listen and check …2. ) Find the past forms of these verbs in the diary. Which verbs are irregular? Listen and check …

 • Language Focus (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): 1.Choose the correct option a or b. Then check your answers in the text on page 38 … 2..Study the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules …

 • Speaking (trang 40 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What did Mark do? Did Sarah have a good weekend? … 2. Cover the dialogue and the Key Phrases. Complete the mini-dialogues. Listen and check. Practise them with your partner …

 • Writing (trang 41 Tiếng Anh lớp 7): 1.Read the text. Why did Jack’s parents have a party? Who did not enjoy the party? … 2. Complete the Key Phrases with words from the text …

 • Culture (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1.Check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions … 2. Read and listen to the text and check your answers to exercise 1 …

 • (trang 118 ) 1. Listen to people talking about a wedding. Match speakers 1-4 with the things in photos A-D …2. Listen to Megan talking about a wedding. Which of the things in the box does she talk about? …

 • Song: Before I met you (trang 115) 1.Look at the picture and listen to the song. Which verse A, B, or C does the picture match? … 2. Complete the song with the words in the box. Then listen again and check …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button