Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Pronunciation trang 33 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Pronunciation trang 33 trong Unit 3: I bought new shoes! Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Pronunciation trang 33 – Explore English 7 Cánh diều

A (trang 33 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

1. shoes

2. shirt

3. wash

4. sock

5. sliver

6. dress

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự luyện tập

B (trang 33 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Circle the words you hear. (Nghe. Khoanh vào từ bạn nghe được)

1. Sort/ short                   2. Sue/ shoe             3. Sock/ shock

Đáp án

Đang cập nhật

C (trang 33 Tiếng Anh 7 Explore English): Work with a partner. Take turns to read the words below. (Luyện tập với bạn cùng nhóm. Lần lượt đọc các từ dưới đây)

1. sugar     2. shore       3. sure       4. crush      5. save          6. kiss

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự luyện tập

Hướng dẫn dịch

1. sugar (đường)

3. sure (chắc chắn)

5. save (tiết kiệm)

2. shore (bờ biển)

4. crush (đám đống, thích)

6. kiss (hôn)

  • Từ vựng Unit 3 lớp 7

  • Preview (trang 28 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen. Number the clothing items … B. Group the clothing item in A …

  • Language Focus (trang 30, 31 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner. Replace any words …

  • The real world (trang 32 Tiếng Anh lớp 7): A. Match the parts of the school … B. Listen. Circle the correct answer …

  • Communication (trang 33 Tiếng Anh lớp 7): ) Play a game. For each item, find someone who bought it recently. Write the name …

  • Reading (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the title and the photos … B. Skim the article …

  • Comprehension (trang 36 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about Yarn Bomb! … B. Complete the chart. Write notes about …

  • Writing (trang 36 Tiếng Anh lớp 7): Write a short article. Describle a type of fashion or your favorite style. Write 60-80 words. Turn to page 141 …

  • Worksheet (trang 141 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences. Use the simple past form … 2. Read following paragraph …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button