Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Preview trang 28 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Preview trang 28 trong Unit 3: I bought new shoes! Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Preview trang 28 – Explore English 7 Cánh diều

A (trang 28 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Number the clothing items.(Nghe và đánh số các loại mặt hàng quần áo)

watch_______

dress____

glasses_____

T-shirt_____

skirt________

pants_____-

Jacket_____

Shoes________

Đáp án

Đang cập nhập

B (trang 28 Tiếng Anh 7 Explore English): Group the clothing item in A. (Phân loại các mặt hàng quần áo ở bài A)

Tops    : ………………………….

Footwear : ………………………….

Bottoms : ………………………….

Accessories: ………………………….

Đáp án

Tops     :  jacket, T-shirt, dress

Footwear : shoes

Bottoms : skirt, pants,

Accessories: watch, glasses

C (trang 28 Tiếng Anh 7 Explore English): Talk with a partner. Look at the photo. What are people wearing? What do you like to wear. (Nói với bạn cùng nhóm. Nhìn vào bức ảnh. Những người này đang mặc gì và bạn thích mặc đồ gì?)

Hướng dẫn làm bài

What is the girl wearing?

She is wearing a jacket, pants and shoes

What do you like to wear on the weekends?

I like to wear T-shirts and jeans

Hướng dẫn dịch

Cô gái đang mặc gì?

Cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác, quần dài và giày

Bạn thích mặc gì vào cuối tuần?

Tớ thích mặc áo phông và quần jean

  • Từ vựng Unit 3 lớp 7

  • Language Focus (trang 30, 31 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner. Replace any words …

  • The real world (trang 32 Tiếng Anh lớp 7): A. Match the parts of the school … B. Listen. Circle the correct answer …

  • Pronunciation (trang 33 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Circle the words you hear …

  • Communication (trang 33 Tiếng Anh lớp 7): ) Play a game. For each item, find someone who bought it recently. Write the name …

  • Reading (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the title and the photos … B. Skim the article …

  • Comprehension (trang 36 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about Yarn Bomb! … B. Complete the chart. Write notes about …

  • Writing (trang 36 Tiếng Anh lớp 7): Write a short article. Describle a type of fashion or your favorite style. Write 60-80 words. Turn to page 141 …

  • Worksheet (trang 141 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences. Use the simple past form … 2. Read following paragraph …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button