Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Language Focus trang 39 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Language Focus trang 39 trong Unit 3: The past Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Language Focus trang 39 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 39 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Choose the correct option a or b. Then check your answers in the text on page 38. (Chọn phương án đúng a hoặc b. Sau đó, kiểm tra câu trả lời của bạn trong phần văn bản ở trang 38.)

Hướng dẫn giải:

1. a

2. b

3. a

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. Jade đã nhìn thấy các Kim tự tháp ở đâu? – Ở Ai Cập.

2. Những con khủng long trông không thân thiện.

3. Cô ấy đã ăn tối với Nữ hoàng Victoria ở London.

4. Jade có xem một trận bóng đá ở Brazil không? – Có.

2 (trang 39 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Study the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules. (Nghiên cứu các câu trong bài 1. Sau đó chọn các từ đúng trong Quy tắc.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Language Focus trang 39 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. the same

2. base

2. base

Hướng dẫn dịch:

1. Dạng động từ của thì quá khứ đơn là giống nhau ở mọi chủ ngữ.

2. Trong câu phủ định, chúng ta dùng “didn’t + V nguyên thể”

3. Trong câu hỏi, ta dùng “(từ để hỏi) + did + S + V nguyên thể?”

3 (trang 39 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Order the words to make sentences and questions. (Sắp xếp các từ để đặt câu và câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. Did Jade talk to her grandparents?

2. Do you like rice or noodles/ noodles or rice?

3. Jim visited Nha Trang last summer.

4. Where did your parents meet?

5. We didn’t play football yesterday.

Hướng dẫn dịch:

1. Ngọc có nói chuyện với ông bà ngoại không?

2. Bạn thích cơm hay mì / mì hay cơm?

3. Jim đến thăm Nha Trang vào mùa hè năm ngoái.

4. Bố mẹ bạn đã gặp nhau ở đâu?

5. Chúng tôi đã không chơi bóng đá vào ngày hôm qua.

4 (trang 39 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Rhythm and intonation

Read the sentences in exercise 3, paying attention to the rhythm and intonation. Listen and check. (Đọc các câu trong bài tập 3, chú ý đến nhịp điệu và ngữ điệu. Nghe và kiểm tra.)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự nghe, đọc và kiểm tra.

5 (trang 39 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the Study Strategy. Follow instructions 1-3 (Đọc Chiến lược Nghiên cứu. Làm theo hướng dẫn 1-3)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Language Focus trang 39 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn dịch:

1. Tìm 10 động từ quá khứ đơn trong bài 1 trang 38.

2. Khi bạn thấy một động từ mới, kiểm tra danh sách động từ bất quy tắc trang 127. Sau đó thêm động từ vào danh sách của bạn.

3. Ghi nhớ 5 động từ bất quy tắc mỗi tuần.

6 (trang 39 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the text with the past simple form of the verbs in brackets (Hoàn thành văn bản với dạng quá khứ đơn của các động từ trong ngoặc)

Hướng dẫn giải:

1. travelled

2. took

3. arrived

4. didn’t have

5. started

6. didn’t have

7. got

8. didn’t play

9. lost

10. wasn’t

Hướng dẫn dịch:

Thứ bảy tuần trước tôi đã đi xem một trận bóng đá với bạn bè. Chúng tôi di chuyển bằng xe buýt và cuộc hành trình mất hai giờ. Chúng tôi đến muộn nên không có thời gian ăn trưa. Nửa tiếng sau trời bắt đầu mưa, tôi không có áo khoác nên rất ướt. Đội của chúng tôi chơi không tốt. Họ thua 5-0. Đó không phải là một ngày tốt.

7 (trang 39 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Work in pairs. Ask and answer about your recent past events (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về các sự kiện trong quá khứ gần đây của bạn)

Hướng dẫn giải:

– Did you have pizza last night?

– No, I didn’t. I had noodles.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn đã ăn pizza tối qua hả?

– Không, tôi không có. Tôi đã ăn mì.

 • Từ vựng Unit 3 lớp 7

 • Vocabulary (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at A short history of the Millennium and complete the timeline with paragraphs A-E … 2. Complete the short history with the correct blue adjectives. Listen and check. …

 • Reading (trang 36): 1. Look at the photos on this page. Answer the questions. Then read the reports and check your answers … 2. Read and listen to the reports. Complete the sentences with the information from the text …

 • Language Focus (trang 37 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with “was, were, wasn’t, weren’t”. Then check your answers in the text on page 36 … 2.Look at the sentences in exercise 1. Then complete the Rules using the correct form of “was” and “were” …

 • Vocabulary and Listening (trang 38 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read Jade’s time travel diary. Choose the correct verbs. Then listen and check …2. ) Find the past forms of these verbs in the diary. Which verbs are irregular? Listen and check …

 • Speaking (trang 40 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What did Mark do? Did Sarah have a good weekend? … 2. Cover the dialogue and the Key Phrases. Complete the mini-dialogues. Listen and check. Practise them with your partner …

 • Writing (trang 41 Tiếng Anh lớp 7): 1.Read the text. Why did Jack’s parents have a party? Who did not enjoy the party? … 2. Complete the Key Phrases with words from the text …

 • Culture (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1.Check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions … 2. Read and listen to the text and check your answers to exercise 1 …

 • Puzzles and games (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): 1. Use the code to find the first and last letters of adjectives about people and places. Write the adjectives, then match them with their opposites … 2. MEMORY GAME Work in groups. Follow the instructions …

 • (trang 118 ) 1. Listen to people talking about a wedding. Match speakers 1-4 with the things in photos A-D …2. Listen to Megan talking about a wedding. Which of the things in the box does she talk about? …

 • Song: Before I met you (trang 115) 1.Look at the picture and listen to the song. Which verse A, B, or C does the picture match? … 2. Complete the song with the words in the box. Then listen again and check …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button