Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Culture trang 42 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Culture trang 42 trong Unit 3: The past Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Culture trang 42 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 42 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions. (Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Sau đó nhìn vào các bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Culture trang 42 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. They are eating turkey.

2. b

Hướng dẫn dịch:

1. Điều gì đang xảy ra trong bức tranh A? Mọi người đang ăn gì?

– Họ đang ăn gà tây.

2. Sự kiện trong hình B diễn ra khi nào? – 1621.

2 (trang 42 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read and listen to the text and check your answers to exercise 1 (Đọc và nghe văn bản và kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 1)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Ngày lễ Tạ ơn

Người Mỹ kỷ niệm ngày lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm của tuần thứ tư của tháng Mười Một. Các gia đình gặp nhau trong một bữa ăn đặc biệt bao gồm gà tây, ngô, khoai tây và bánh bí ngô, một món tráng miệng phổ biến. Sau đó, các gia đình sinh hoạt cùng nhau hoặc xem TV.

Lễ hội Lễ tạ ơn kỷ niệm vụ thu hoạch đầu tiên của Người hành hương – một nhóm người định cư theo tôn giáo. Vào tháng 9 năm 1620, họ rời nước Anh đến Arnerca trên một con tàu – chiếc Mayflower. Mùa đông năm đó, khi họ đến, họ rất lạnh và không có đủ thức ăn. Vì vậy, một nửa trong số họ đã chết. Một nhà lãnh đạo người Mỹ bản địa, Squanto, đã đến thăm những người định cư, người của ông đã chỉ cho những người định cư. Người dân của ông đã chỉ cho những người định cư cách trồng ngô và rau cũng như cách săn bắn linh miêu để làm thức ăn.

Vào mùa thu năm 1621, sau một vụ mùa bội thu, những người Hành hương đã tổ chức một buổi lễ lớn để tạ ơn Chúa. Họ mời những người Mỹ bản địa. Trong ba ngày, họ đã ăn cùng nhau. Ngoài ra, họ chơi trò chơi, hát các bài hát và nhảy múa. Đó là sự khởi đầu của một truyền thống lâu đời.

3 (trang 42 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the text again and answer the questions. (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. They eat a special meal including turkey, corn, potatoes and pumpkin pie a popular dessert.

2. America.

3. Because they were very cold and didn’t have enough food.

4. A Native American leader, Squanto, visited the settlers. His people showed the settlers. His people showed the settlers how to grow corn and vegetables and how to hunt animas for food.

5. Native Americans.

Hướng dẫn dịch:

1. Mọi người ăn gì vào ngày Lễ Tạ ơn?

– Họ ăn một bữa ăn đặc biệt bao gồm gà tây, ngô, khoai tây và bánh bí ngô một món tráng miệng phổ biến.

2. Những người hành hương đến đâu vào năm 1620?

– Mỹ.

3. Tại sao nhiều người định cư chết trong mùa đông đầu tiên?

– Bởi vì họ rất lạnh và không có đủ thức ăn.

4. Họ đã học cách trồng thực phẩm như thế nào?

– Một thủ lĩnh người Mỹ bản địa, Squanto, đã đến thăm những người định cư. Người của ông đã chỉ cho những người định cư. Người dân của ông đã chỉ cho những người định cư cách trồng ngô và rau cũng như cách săn bắn linh miêu để làm thức ăn.

5. Ai đã đến bữa ăn đầu tiên trong Lễ Tạ ơn?

– Người Mỹ bản địa.

4 (trang 42 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Choose a festival in your hometown / city. Then ask and answer the questions with your partner. (Chọn một lễ hội ở quê hương / thành phố của bạn. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với đối tác của bạn.)

Hướng dẫn giải:

1. When is the festival? – On the 15th day of the 8th month of the lunar calendar.

2. Where is it? – Asia.

3. What do people celebrate? – To enjoy the best time of the year.

4. How do they celebrate it? – Families and friends often came together or harvested crops for the festival.

5. Do people have special food? – Moon cake.

6. Do they do special activities? – Lion dance.

Hướng dẫn dịch:

1. Lễ hội diễn ra khi nào? – Ngày 15/8 âm lịch.

2. Nó ở đâu? – Châu Á.

3. Mọi người ăn mừng điều gì? – Để tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm.

4. Họ ăn mừng nó như thế nào? – Các gia đình và bạn bè thường đến cùng nhau hoặc thu hoạch mùa màng cho lễ hội.

5. Mọi người có thức ăn đặc biệt không? – Bánh trung thu.

6. Họ có thực hiện các hoạt động đặc biệt không? – Múa sư tử.

5 (trang 42 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Write a short description (35 – 50 words) of a festival in Viet Nam. Use your answers in exercise 4 to help you. (Viết một đoạn văn miêu tả ngắn (35 – 50 từ) về một lễ hội ở Việt Nam. Sử dụng các câu trả lời của bạn trong bài tập 4 để giúp bạn.)

Hướng dẫn giải:

The Mid-Autumn Festival is one of the most important traditional holidays in Vietnam. The Mid-Autumn Festival is celebrated not only in Vietnam but also in some other parts of Asia. Every year, it is on 15th August of the lunar calendar, when the full moon shines at night. In Vietnam, the Mid-Autumn festival is mainly an occasion for the kids to celebrate and enjoy the best time of the year. Parents often buy star-shaped lanterns for their kids, and there are also some special events such as lantern parades and lion dancing for them on this day.

Hướng dẫn dịch:

Tết Trung thu là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng nhất ở Việt Nam. Tết Trung thu không chỉ được tổ chức ở Việt Nam mà còn ở một số nơi khác trên châu Á. Hàng năm, vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, khi trăng tròn chiếu vào ban đêm. Ở Việt Nam, Tết Trung thu chủ yếu là dịp để các bạn nhỏ vui chơi và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất trong năm. Các bậc cha mẹ thường mua đèn lồng hình ngôi sao cho con cái của họ, và cũng có một số sự kiện đặc biệt như diễu hành đèn lồng và múa lân cho các em vào ngày này.

 • Từ vựng Unit 3 lớp 7

 • Vocabulary (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at A short history of the Millennium and complete the timeline with paragraphs A-E … 2. Complete the short history with the correct blue adjectives. Listen and check. …

 • Reading (trang 36): 1. Look at the photos on this page. Answer the questions. Then read the reports and check your answers … 2. Read and listen to the reports. Complete the sentences with the information from the text …

 • Language Focus (trang 37 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with “was, were, wasn’t, weren’t”. Then check your answers in the text on page 36 … 2.Look at the sentences in exercise 1. Then complete the Rules using the correct form of “was” and “were” …

 • Vocabulary and Listening (trang 38 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read Jade’s time travel diary. Choose the correct verbs. Then listen and check …2. ) Find the past forms of these verbs in the diary. Which verbs are irregular? Listen and check …

 • Language Focus (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): 1.Choose the correct option a or b. Then check your answers in the text on page 38 … 2..Study the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules …

 • Speaking (trang 40 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What did Mark do? Did Sarah have a good weekend? … 2. Cover the dialogue and the Key Phrases. Complete the mini-dialogues. Listen and check. Practise them with your partner …

 • Writing (trang 41 Tiếng Anh lớp 7): 1.Read the text. Why did Jack’s parents have a party? Who did not enjoy the party? … 2. Complete the Key Phrases with words from the text …

 • Puzzles and games (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): 1. Use the code to find the first and last letters of adjectives about people and places. Write the adjectives, then match them with their opposites … 2. MEMORY GAME Work in groups. Follow the instructions …

 • (trang 118 ) 1. Listen to people talking about a wedding. Match speakers 1-4 with the things in photos A-D …2. Listen to Megan talking about a wedding. Which of the things in the box does she talk about? …

 • Song: Before I met you (trang 115) 1.Look at the picture and listen to the song. Which verse A, B, or C does the picture match? … 2. Complete the song with the words in the box. Then listen again and check …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button