Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Comprehension trang 36 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Comprehension trang 36 trong Unit 3: I bought new shoes! Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Comprehension trang 36 – Explore English 7 Cánh diều

A (trang 36 Tiếng Anh 7 Explore English): Answer the questions about Yarn Bomb!

1. Yarn bomber cover___with a knitted “jacket”

a. public objects         b. people            c. dangerous objects

2. The people of Pittsburgh yarn bombed____

a. a park                   b. a bridge                c. a building’

3. In line 9, “it” refer to_________

a. the bridge             b. Pittsburgh                 c. Knit the bridge

4. People can became closer through Knit the Bridge because it required____

a. money          b. teamwork           c. knitting skills

5. Yarn bombers take part in yarn bombing to make their cities

a. busier            b. cleaner                    c. more interesting

Đáp án         

1 – a

2 – b

3 – c

4 – b

5 – c

Hướng dẫn dịch

1. Những người đan len che những vật công cộng với những chiếc “áo khoác” len được đen

2. Người dân của Pittsburgh đan len cho một cây cầu

3. Trong dòng 9, “it” đề cập đến dự án “Knit the Bridge”

4. Mọi người có thể trở nên gần gũi hơn thông qua Knit the Bridge vì nó cần làm việc nhóm

5. Những người đan len tham gia “yarn bombing” để làm thành phố của họ trở lên thúc vị hơn

B (trang 36 Tiếng Anh 7 Explore English): Complete the chart. Write notes about yarn bombing. (Hoàn thành bảng sau. Viết ghi chú về “Yarn bombing”)     

What’s a yarn bombing?

Where does it take place?

Why do people do it?

     

Hướng dẫn làm bài

What’s a yarn bombing?

Where does it take place?

Why do people do it?

Yarn bombing is a kind of street art. People knit colorful “jackets” to cover large objects, such as cars, trees, bicycles, and even bridges!

It takes place in many places, such as London, Copenhagen, Paris, Mexico City and Bali

Because it makes their cities more colorful and interesting

C (trang 36 Tiếng Anh 7 Explore English): Critical thinking. Talk with a partner. Do you think yarn bombing is a form of art? Would you like to see yarn bombs in your city? (Nói với bạn cùng nhóm. Bạn có nghĩ  yarn bombing là một loại hình nghệ thuật hay không? Bạn có muốn nhìn thấy điều đó ở thành phố của mình không?)

Hướng dẫn làm bài

I think yarn bombing is a form of art although it is very unique and new in our country. I want to see yarn bombs in my city because it will make the city more interesting.

Hướng dẫn dịch

Tớ nghĩ rằng “yarn bomb” là một loại hình nghệ thuật mặc dù nó rất độc đáo và mới mẻ ở nước ta. Tớ muốn thấy “yarn bomb” trong thành phố của mình vì nó sẽ làm cho thành phố thú vị hơn.

  • Từ vựng Unit 3 lớp 7

  • Preview (trang 28 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen. Number the clothing items … B. Group the clothing item in A …

  • Language Focus (trang 30, 31 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner. Replace any words …

  • The real world (trang 32 Tiếng Anh lớp 7): A. Match the parts of the school … B. Listen. Circle the correct answer …

  • Pronunciation (trang 33 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Circle the words you hear …

  • Communication (trang 33 Tiếng Anh lớp 7): ) Play a game. For each item, find someone who bought it recently. Write the name …

  • Reading (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the title and the photos … B. Skim the article …

  • Writing (trang 36 Tiếng Anh lớp 7): Write a short article. Describle a type of fashion or your favorite style. Write 60-80 words. Turn to page 141 …

  • Worksheet (trang 141 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences. Use the simple past form … 2. Read following paragraph …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button