Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Communication trang 33 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Communication trang 33 trong Unit 3: I bought new shoes! Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Communication trang 33 – Explore English 7 Cánh diều

(trang 33 Tiếng Anh 7 Explore English): Play a game. For each item, find someone who bought it recently. Write the name of the person and ask when he or she bought it. (Chơi một trò chơi. Đối với mỗi mặt hàng, hãy tìm người đã mua nó gần đây. Viết tên của người đó và hỏi họ mua nó khi nào)

Find someone who bought

Who?

When?

A T-shirt

A hat

A watch

A dress

A bag

Jeans

Shoes

Hướng dẫn làm bài

Find someone who bought

Who?

When?

A T-shirt

Mai Anh

Last Sunday

A hat

Hoa

Two weeks ago

A watch

Linh

Yesterday

A dress

Quỳnh

Last summer

A bag

Lan

Last month

Jeans

Quang

Two days ago

Shoes

Phong

Yesterday

Did you buy a T-shirt recently?

Yess, I did

When did you buy it?

I bought it last Sunday

Hướng dẫn dịch

Cậu đã mua một chiếc áo phông gần đây?

Ừ, tớ có mua

Cậu mua nó khi nào vậy?

Tớ đã mua nó vào chủ nhật tuần trước

  • Từ vựng Unit 3 lớp 7

  • Preview (trang 28 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen. Number the clothing items … B. Group the clothing item in A …

  • Language Focus (trang 30, 31 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner. Replace any words …

  • The real world (trang 32 Tiếng Anh lớp 7): A. Match the parts of the school … B. Listen. Circle the correct answer …

  • Pronunciation (trang 33 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Circle the words you hear …

  • Reading (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the title and the photos … B. Skim the article …

  • Comprehension (trang 36 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about Yarn Bomb! … B. Complete the chart. Write notes about …

  • Writing (trang 36 Tiếng Anh lớp 7): Write a short article. Describle a type of fashion or your favorite style. Write 60-80 words. Turn to page 141 …

  • Worksheet (trang 141 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences. Use the simple past form … 2. Read following paragraph …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button