Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Writing trang 26 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Writing trang 26 trong Unit 2: What does she look like? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Writing trang 26 – Explore English 7 Cánh diều

(trang 26 Tiếng Anh 7 Explore English): Write a short paragraph. Describe yourself or someone you know. Write 60-80 words. Turn to page 140 for the writing worksheet

(Viết một đoạn văn ngắn.Miêu tả bản thân hoặc người mà bạn biết. Viết khoảng 60-80 từ. Mở trang 140 để lấy phiếu làm bài)

Hướng dẫn làm bài

I’m medium height and I wear glasses. I have short black hair. I have brown eyes like my dad and mum, but they don’t wear glasses. My parents say I look energetic and friendly

Hướng dẫn dịch

Tớ có chiều cao trung bình và tớ đeo kính. Tớ có mái tóc đen ngắn. Tớ có đôi mắt nâu giống bố và mẹ, nhưng họ không đeo kính. Bố mẹ tớ nói rằng tớ trông năng động và thân thiện

  • Từ vựng Unit 2 lớp 7

  • Preview (trang 18 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen. Circle the words you hear … B. Look at the photo. Find people to match …

  • Language Focus (trang 20, 21 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat the conversation … B. Practice with a partner. Replace any words …

  • The real world (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner … B. Listen. Cirlce T for True or F for False …

  • Pronunciation (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Circle the sounds you hear …

  • Communication (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): Playing a guessing game. Look at the photo on page 133 …

  • Reading (trang 25 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo … B. When do people create a first impression? …

  • Comprehension (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer questions about First Impression … B. Match. Join the main ideas …

  • Worksheet (trang 140 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences to describe someone’s appearance … 2. Underline words or phrases …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button