Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Speaking trang 26 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Speaking trang 26 trong Unit 2: Communication Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Speaking trang 26 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 26 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. What does Mike want to do? Why can’t Anna meet Mike now? (Hoàn thành đoạn hội thoại với các cụm từ trong hộp. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Mike muốn làm gì? Tại sao Anna không thể gặp Mike bây giờ?)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Speaking trang 26 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. at home

2. having coffee

3. cinema

4. are you doing

5. cousin

6. film

7. bus

Hướng dẫn dịch:

Anna: Xin chào?

Mike: Xin chào, Anna. Đó là Mike.

Anna: Chào bạn. Mọi thứ thế nào?

Mike: Tốt. Bạn có nhà không?

Anna: Vâng. Tại sao?

Mike: À, tôi đang uống cà phê với Sall trong thị trấn. Chúng tôi đang nghĩ đến việc đi xem phim. Bạn có quan tâm không?

Anna: Tôi muốn đến, nhưng tôi không thể ngay bây giờ.

Mike: Bạn đang làm gì vậy?

Anna: Tôi đang đợi để gọi Skype cho anh họ của tôi ở Canada. Phim mấy giờ?

Mike: Bây giờ là lúc bốn giờ.

Anna: Ồ, không sao đâu. Tôi có thể đến lúc bốn giờ. Đó là rất nhiều thời gian để sử dụng Skype và sau đó bắt xe buýt vào thị trấn.

Mike: Tuyệt! Nhắn tin cho tôi khi bạn đang trên xe buýt.

Anna: Được. Hẹn gặp lại.

2 (trang 26 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember who says the phrases, Anna or Mike, Which key phrases are not used? Watch or listen again and check. (Đọc các Cụm từ chính. Che đoạn hội thoại và cố gắng nhớ xem ai đã nói các cụm từ, Anna hay Mike, Những cụm từ khóa nào không được sử dụng? Xem hoặc nghe lại và kiểm tra.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Speaking trang 26 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự thực hành.

3 (trang 26 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Work in pairs. Practise the dialogue (Làm việc theo cặp. Thực hành hội thoại)

Hướng dẫn giải:

Học sinh phân nhóm theo hướng dẫn của Giáo viên và thực hành đoạn hội thoại.

4 (trang 26 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Put the dialogue in the correct order. Listen and check. Then practise it with your partner. (Đặt lời thoại theo đúng thứ tự. Nghe và kiểm tra. Sau đó, thực hành nó với đối tác của bạn.)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

A: We’re thinking of playing football. Are you interested?

B: I can’t right now. Maybe later.

A: Why? What are you doing?

B: Nothing special. I’m doing my homework.

A: Oh, right. Text me later when you’re free, OK?

B: OK then. Bye.

A: Bye.

Hướng dẫn dịch:

A: Chúng tôi đang nghĩ đến việc chơi bóng đá. Bạn có hứng thú không?

B: Tôi không thể ngay bây giờ. Có lẽ sau này.

A: Tại sao? Bạn đang làm gì đấy?

B: Không có gì đặc biệt. Tôi đang làm bài tập về nhà của tôi.

A: Ồ, đúng. Nhắn tin cho tôi sau khi bạn rảnh, OK?

B: Được rồi. Tạm biệt.

A: Tạm biệt.

5 (trang 26 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT! (Sử dụng nó)

Work in pairs. Read the situation. Practise a new dialogue using the key phrases and the dialogue in exercise 1 to help you. (Làm việc theo cặp. Đọc tình huống. Thực hành một đoạn hội thoại mới bằng cách sử dụng các cụm từ chính và đoạn hội thoại trong bài tập 1 để giúp bạn.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Speaking trang 26 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

A: We’re thinking of going shopping. Are you interested?

B: I can’t right now. Maybe later.

A: Why? What are you doing?

B: I’m playing video games. I’m winning.

A: Oh, right. Text me later when you’re free, OK?

B: OK then. Bye.

A: Bye.

Hướng dẫn dịch:

A: Chúng tôi đang nghĩ đến việc đi mua sắm. Bạn có hứng thú không?

B: Tôi không thể ngay bây giờ. Có lẽ sau này.

A: Tại sao? Bạn đang làm gì đấy?

B: Tôi đang chơi trò chơi điện tử. Tôi đang chiến thắng.

A: Ồ, đúng. Nhắn tin cho tôi sau khi bạn rảnh, OK?

B: Được rồi. Tạm biệt.

A: Tạm biệt.

  • Từ vựng Unit 2 lớp 7

  • Vocabulary (trang 20, 21 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in blue in the communication survey with pictures A-J … 2. Do the survey and compare your answers with your partner’s …

  • Reading (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the article. Which of topics A-E are in the text? … 2. Read and listen to the article. Write True or False …

  • Language Focus (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box … 2. Read the Study Strategy. Then write the “ing” form of the verbs …

  • Vocabulary and Listening (trang 24 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and match phrases A-H with what you hear (1-8) … 2. Match 1-6 with a-f. Listen and check …

  • Language Focus (trang 25 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match questions 1-4 with answers a-d … 2. PRONUNCIATION. Diphthongs …

  • Writing (trang 27 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the language survey report. How many people are there in the class? … 2. Complete the Key Phrases from the text …

  • Culture (trang 28 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read and listen to the text and complete the table … 2. Read the text again and write True or False …

  • Puzzles and games (trang 29 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the puzzle with words about communication … 2. Work in groups. Order the words to make present continuous sentences …

  • Extra listening and speaking 2 (trang 107)1. Match types of information 1-5 with details a-e… 2. Listen and write what you hear. Then listen again and repeat …..

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button