Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Reading trang 25 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Reading trang 25 trong Unit 2: What does she look like? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Reading trang 25 – Explore English 7 Cánh diều

Frist impression

When we meet a stranger, we create an idea of that person in our mind. We call it first impression.

How do we create first impression of people. Most of time, we see what the person looks like, We look at the person’s physical appearance, such as eyes, hair and height.

A writer, Malcolm Gladwell, did a survey of the leaders of big companies in the United States. He found that a lot of them were tall men. Gladwell says that we choose taller people to be our leaders without knowing it. This is because tall people feel like leaders to us. But not everyone agrees. We don’t always make important decisions based only on out first impression.

Giving people a good impression can be important, like in a job interview. But first impressions are not always true. We often change how we feel about people when we know them better.

Hướng dẫn dịch

Khi chúng ta gặp một người lạ, chúng ta hình thành ý tưởng về người đó trong đầu. Chúng tôi gọi đó là ấn tượng đầu tiên.

Làm thế nào để chúng ta tạo ấn tượng đầu tiên với mọi người. Hầu hết thời gian, chúng tôi xem người đó trông như thế nào, Chúng tôi xem xét ngoại hình của người đó, chẳng hạn như mắt, tóc và chiều cao.

Một nhà văn, Malcolm Gladwell, đã làm một cuộc khảo sát về những người đứng đầu các công ty lớn ở Hoa Kỳ. Anh thấy rằng rất nhiều người trong số họ là những người đàn ông cao lớn. Gladwell nói rằng chúng ta chọn những người cao hơn làm lãnh đạo của mình mà không hề hay biết. Điều này là do những người cao cảm thấy giống như những nhà lãnh đạo đối với chúng tôi. Nhưng không phải ai cũng đồng ý. Không phải lúc nào chúng tôi cũng đưa ra các quyết định quan trọng chỉ dựa trên ấn tượng ban đầu.

Tạo cho mọi người một ấn tượng tốt có thể rất quan trọng, chẳng hạn như trong một cuộc phỏng vấn xin việc. Nhưng ấn tượng đầu tiên không phải lúc nào cũng đúng. Chúng ta thường thay đổi cách chúng ta cảm nhận về mọi người khi chúng ta hiểu rõ hơn về họ.

A (trang 24 Tiếng Anh 7 Explore English): Look at the photo. What do you think these people are like

( Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ những người đó như thế nào)

Hướng dẫn trả lời

I think they are happy and childlike

( Tớ nghĩ họ hạnh phúc và ngày thơ)

B (trang 24 Tiếng Anh 7 Explore English): When do people create a first impression?

a. when they meet someone new

b. when they know someone well

Đáp án-a

Dịch

Khi nào con người tạo ra ấn tượng đầu tiên?

– Khi mà mình gặp ai đó mới

C ( Tiếng Anh 7 Explore English): Scan the article. When is a good first impression important?

( Đọc nhanh bài đọc. Khi nào ấn tượng đầu tiên quan trọng?)

Hướng dẫn làm bài

Good first impression is important in a job interview

( Ấn tượng ban đầu tốt thì quan trọng trong buổi phỏng vấn xin việc)

  • Từ vựng Unit 2 lớp 7

  • Preview (trang 18 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen. Circle the words you hear … B. Look at the photo. Find people to match …

  • Language Focus (trang 20, 21 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat the conversation … B. Practice with a partner. Replace any words …

  • The real world (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner … B. Listen. Cirlce T for True or F for False …

  • Pronunciation (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Circle the sounds you hear …

  • Communication (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): Playing a guessing game. Look at the photo on page 133 …

  • Comprehension (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer questions about First Impression … B. Match. Join the main ideas …

  • Writing (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): Write a short paragraph. Describe yourself or someone you know …

  • Worksheet (trang 140 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences to describe someone’s appearance … 2. Underline words or phrases …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button