Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Pronunciation trang 23 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Pronunciation trang 23 trong Unit 2: What does she look like? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Pronunciation trang 23 – Explore English 7 Cánh diều

Consonant blends: bl, br,gl, gr

A (trang 23 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen and repeat 

( Nghe và lặp lại)

1. blue         2.brown            3. glasses            4.gray

Hướng dẫn làm bài 

Học sinh tự thực hành

B (trang 23 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Circle the sounds you hear

( Nghe và khoanh vào âm bạn nghe được)

1. gr   br 5. bl    gl
2. gl   bl 6. gr    br
3. gl    bl 7. gr    br
4. br   gr 8. gr    br

Hướng dẫn làm bài

Đang cập nhập

C (trang 23 Tiếng Anh 7 Explore English): Work with a partner. Take turns to read the words below

( Làm việc với bạn cùng nhóm. Lần lượt đọc các từ dưới đây

1. braces 5. bring
2. grow 6. blow
3.glad 7. global
4. blink 8. greet

Hướng dẫn dịch

1. braces ( niềng răng ) 5. bring ( đem lại)
2. grow ( phát triển, lớn lên) 6. blow ( thổi)
3.glad ( vui mừng) 7. global ( toàn cầu)
4. blink ( nháy mắt) 8. greet ( chào)
  • Từ vựng Unit 2 lớp 7

  • Preview (trang 18 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen. Circle the words you hear … B. Look at the photo. Find people to match …

  • Language Focus (trang 20, 21 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat the conversation … B. Practice with a partner. Replace any words …

  • The real world (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner … B. Listen. Cirlce T for True or F for False …

  • Communication (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): Playing a guessing game. Look at the photo on page 133 …

  • Reading (trang 25 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo … B. When do people create a first impression? …

  • Comprehension (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer questions about First Impression … B. Match. Join the main ideas …

  • Writing (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): Write a short paragraph. Describe yourself or someone you know …

  • Worksheet (trang 140 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences to describe someone’s appearance … 2. Underline words or phrases …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button