Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Preview trang 18 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Preview trang 18 trong Unit 2: What does she look like? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Preview trang 18 – Explore English 7 Cánh diều

A (trang 18 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Circle the words you hear

(Nghe. Khoanh tròn các từ bạn nghe được)

1. Person A ( long/ short) red hair

2. Person B has ( wavy/ curly) brown hair

3. Person C has ( blond/ black) hải and ( green/blue) eyes

4. Person D has ( black/ brown) hair and (blue/brown) eyes

5. Person E has ( spiky/short) black hải and ( brown/ green) eyes

Đáp án

Đang cập nhật

B (trang 18 Tiếng Anh 7 Explore English): Look at the photo. Find people to match the description in A. Write the numbers

(Nhìn vào bức ảnh. Tìm người trùng hợp với mô tả ở bài tạp A. Viết các số)

Đáp án

Đang cập nhật

C (trang 18 Tiếng Anh 7 Explore English): Work with a partner. Choose three people in the photos and write notes about them. Describe the people to your partner. Can your partner guess who you are describing?

PERSON


DESCRIPTION 


Hướng dẫn làm bài

PERSON 3 7 15
DESCRIPTION  Long black hair, dark eyes Short brown hair, blue eyes Short, curly red hair

This person is female. She has long black hair and dark eyes

Is it person 3?

Yes, that’s correct

Hướng dẫn dịch

Người này là phụ nữ. Cô ấy có mái tóc dài mà mắt đen

Có phải người thứ 3 không?

Chính xác.

  • Từ vựng Unit 2 lớp 7

  • Language Focus (trang 20, 21 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat the conversation … B. Practice with a partner. Replace any words …

  • The real world (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner … B. Listen. Cirlce T for True or F for False …

  • Pronunciation (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Circle the sounds you hear …

  • Communication (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): Playing a guessing game. Look at the photo on page 133 …

  • Reading (trang 25 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo … B. When do people create a first impression? …

  • Comprehension (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer questions about First Impression … B. Match. Join the main ideas …

  • Writing (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): Write a short paragraph. Describe yourself or someone you know …

  • Worksheet (trang 140 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences to describe someone’s appearance … 2. Underline words or phrases …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button