Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Language Focus trang 25 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Language Focus trang 25 trong Unit 2: Communication Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Language Focus trang 25 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Match questions 1-4 with answers a-d. Then choose the correct words in rules 1-2. (Nối câu hỏi 1-4 với câu trả lời a-d. Sau đó chọn các từ đúng trong quy tắc 1-2.)

Hướng dẫn giải:

1. d

2. c

3. b

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. Các cậu bé có đang xem TV không? – Không, không phải vậy.

2. Họ đang trò chuyện về điều gì? – Họ đang tán gẫu về thể thao.

3. Becky có đang trả lời các câu hỏi không? – Vâng, đúng như vậy.

4. Cô ấy đang làm gì với mẹ? – Cô ấy đang nấu ăn.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Language Focus trang 25 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án:

1. be

2. be

Hướng dẫn dịch:

1. Trong hiện tại tiếp diễn, ta tạo câu hỏi với động từ “be”.

2. Chúng ta trả lời ngắn với một đại từ (I, we …) và động từ “be”.

2 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)PRONUNCIATION. Diphthongs

Listen. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (Nghe. Chọn những từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Language Focus trang 25 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. pear

2. shoulder

3. bear

4. choir

5. fail

3 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Order the words to make questions. Then ask and answer the questions with your partner. (Sắp xếp các từ để đặt câu hỏi. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn của bạn.)

Hướng dẫn giải:

1. Are you listening for your teacher?

2. What is your teacher doing?

3. Is the person next to you speaking?

4. Are you sitting near a window?

5. What are you thinking?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có đang lắng nghe giáo viên của bạn?

2. Giáo viên của bạn đang làm gì?

3. Người bên cạnh bạn có đang nói không?

4. Bạn có đang ngồi gần cửa sổ không?

5. Bạn đang nghĩ gì?

4 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the examples and then complete the Rules. (Đọc các ví dụ và sau đó hoàn thành các Quy tắc.)

I often listen to music on my phone.

I’m listening to a great song at the moment.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Language Focus trang 25 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. continuous

2. simple

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta dùng hiện tại tiếp diễn cho những hành động đang diễn ra.

2. Chúng ta dùng hiện tại đơn cho thói quen hoặc những hành động lặp đi lặp lại.

5 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the interview with the present simple or present continuous form of the verbs (Hoàn thành cuộc phỏng vấn với dạng hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn của động từ)

Hướng dẫn giải:

– Dr Wenger, what’s your job exactly? What do you do?

– I study animal communication.

– And what 1. are you doing at the moment?

– At the moment I 2. am working with scientists in Miami. We 3. study dolphins.

– Yes, these photos are interesting. What 4. do you do in this photo?

– We 5. listen to the sounds of the dolphins. They usually 6. make different sounds when they are happy and when they’re sad.

– The second photo is great. (7) Are they playing?

– Yes, they often 8. play. It’s another type of communication.

– Very interesting. Thanks, Dr Wenger.

Hướng dẫn dịch:

– Tiến sĩ Wenger, công việc của ông chính xác là gì? Công việc của bạn là gì?

– Tôi nghiên cứu về giao tiếp của động vật.

– Và bạn đang làm gì vào lúc này?

– Hiện tại tôi đang làm việc với các nhà khoa học ở Miami. Chúng tôi nghiên cứu cá heo.

– Vâng, những bức ảnh này thật thú vị. Bạn làm gì trong bức ảnh này?

– Chúng ta lắng nghe âm thanh của cá heo. Chúng thường tạo ra những âm thanh khác nhau khi vui và khi buồn.

– Bức ảnh thứ hai rất tuyệt. Chúng đang chơi à?

– Đúng, chúng thường chơi. Đó là một kiểu giao tiếp khác.

– Rất thú vị. Cảm ơn, Tiến sĩ Wenger.

6 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Write present simple and present continuous questions using the words in the box and your own ideas. Then ask and answer the questions with your partner. (Viết các câu hỏi hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn, sử dụng các từ trong khung và ý tưởng của riêng bạn. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn của bạn.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Language Focus trang 25 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

– How often do you call your brother?

– Are your parents calling you?

– Is your sister talking to you?

….

Hướng dẫn dịch:

– Bạn thường gọi cho anh trai mình thường xuyên không?

– Có phải bố mẹ bạn đang gọi điện cho bạn không?

– Em gái bạn đang nói chuyện với bạn à?

….

  • Từ vựng Unit 2 lớp 7

  • Vocabulary (trang 20, 21 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in blue in the communication survey with pictures A-J … 2. Do the survey and compare your answers with your partner’s …

  • Reading (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the article. Which of topics A-E are in the text? … 2. Read and listen to the article. Write True or False …

  • Language Focus (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box … 2. Read the Study Strategy. Then write the “ing” form of the verbs …

  • Vocabulary and Listening (trang 24 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and match phrases A-H with what you hear (1-8) … 2. Match 1-6 with a-f. Listen and check …

  • Speaking (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box … 2. Read the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember who says the phrases …

  • Writing (trang 27 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the language survey report. How many people are there in the class? … 2. Complete the Key Phrases from the text …

  • Culture (trang 28 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read and listen to the text and complete the table … 2. Read the text again and write True or False …

  • Puzzles and games (trang 29 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the puzzle with words about communication … 2. Work in groups. Order the words to make present continuous sentences …

  • Extra listening and speaking 2 (trang 107)1. Match types of information 1-5 with details a-e… 2. Listen and write what you hear. Then listen again and repeat …..

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button