Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Language focus trang 20, 21 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Language focus trang 20, 21 trong Unit 2: What does she look like? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Language focus trang 20, 21 – Explore English 7 Cánh diều

A (trang 20 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue

 (Nghe và đọc. Sau đó lặp lại đoạn hội thoại và thay thế các chữ cái màu xanh)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Language focus trang 20, 21 | Explore English 7 Cánh diều

1.

Nadine: Minh, tớ đang ở sân bóng. Câu ở đâu?

Minh: Xin lỗi, tớ muộn rồi. Tớ đang ở trên đường. Cậu có gặp Emily không?

2.

Nadine: Emily? Cô ấy trông thế nào vậy?

Minh: Cô ấy có mái tóc ngắn,màu vàng và mắt xanh.

3.

Nadine: Cô ấy có đeo kinh không?

Minh: Không, cô ấy không. Tớ nghĩ cô ấy đang mặc áo phông màu đỏ

Nadine: À tớ thấy cô ấy rồi

4.

Nadine: Xin lỗi, cậu có phải Emily không? Tớ là… Ồ xin lỗi , là cậu à Stig

B (trang 20 Tiếng Anh 7 Explore English): Practice with a partner. Replace any words to make your own conversations

( Luyện tập với bạn cùng nhóm. Thay thế tất cả các từ để tạo nên một đoạn hội thoại của riêng bạn)

A: Nadine, I’m at the rugby game now. Where are you?

B: Sorry, I’m late. I’m on the way. Do you see Lan?

A: Lan? What does she look like?

B: She has long black hair and brown eyes.

A: Does she wear a green shirt?

B: Yes, I think so.

A: Oh I see her. Hi there, are you Lan?. I’m…Oh, it’s you, Steve

Hướng dẫn dịch

A: Nadine, tớ đang chơi bóng bầu dục. Bạn ở đâu?

B: Xin lỗi, tớ đến muộn. Tớ đang trên đường. Bạn có thấy Lan không?

A: Lan? Cô ấy trông như thế nào?

B: Cô ấy có mái tóc đen dài và đôi mắt nâu.

A: Cô ấy có mặc áo xanh không?

B: Vâng, tớ nghĩ vậy.

A: Ồ, tớ thấy cô ấy. Xin chào, bạn là Lan à?. Tớ là… Ồ, là cậu, Steve

C (trang 21 Tiếng Anh 7 Explore English): Look at the photo above. Complete the sentences

( Nhìn vào bức ảnh phía trên. Hoàn thành câu)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Language focus trang 20, 21 | Explore English 7 Cánh diều
short   curly   wavy       medium height    brown     blond        glasses


1. He’s tall and has_______brown hair

2. She’s_____and she has straight hair

3. She’s______ and she has curly_____hair

     She wears_____, too

4. He has______brown hair

5. She’s tall and has____hair

Đáp án

1. wavy 2. short 3. medium hair
4. medium height/ blond/ glasses 5. curly 6. brown

D (trang 21 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Complete the conversation

(Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại)

1.

Joyce: Hey, there’s a new boy in class.

Ben: Oh, really? What does he (1)_____?

Joyce: He’s (2)___________ and he has (3)________hair

2.

Mike: A girl is looking for you.

Tina: What(4)_________she look like? Is it Mary?

Mike: No, she looks (5)_____Mary. She has (6)________

Đáp án

1- look like 2. tall 3. blond
4. does

Hướng dẫn dịch

1. 

Joyce: Hey, lớp mình có một bạn nam mới á?

Ben: Thật á? Bạn ấy trông như thế nào vậy?

Joyce: Bạn ấy cao và có mái tóc vàng

E (trang 21 Tiếng Anh 7 Explore English): Work with a partner. Student A: Choose a famous people. Describe him or her to your partner. Student B: Guess the famous person.

( Làm việc với bạn cùng nhóm. Học sinh A: Chọn một người nổi tiếng. Miêu tả cô ấy hoặc anh ấy với bạn cùng nhóm. Học sinh B: Đoán người nổi tiếng đó.)

Hướng dẫn làm bài

This person is a singer and an actress. She was in Disney series. She is tall. Now, she has long blond hair. She has  blue eyes.

Is this Miley Cyrus?

Yes, this is correct

Hướng dẫn dịch

Người này là một ca sĩ và một diễn viên. Cô ấy đã tham gia phim của Disney. Cô ấy cao. Bây giờ, cô ấy có mái tóc dài vàng . Cô ấy có  mắt xanh. Đây có phải là Miley Cyrus không?

Đúng rồi

  • Từ vựng Unit 2 lớp 7

  • Preview (trang 18 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen. Circle the words you hear … B. Look at the photo. Find people to match …

  • The real world (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner … B. Listen. Cirlce T for True or F for False …

  • Pronunciation (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Circle the sounds you hear …

  • Communication (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): Playing a guessing game. Look at the photo on page 133 …

  • Reading (trang 25 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo … B. When do people create a first impression? …

  • Comprehension (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer questions about First Impression … B. Match. Join the main ideas …

  • Writing (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): Write a short paragraph. Describe yourself or someone you know …

  • Worksheet (trang 140 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences to describe someone’s appearance … 2. Underline words or phrases …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button