Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Comprehension trang 26 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Comprehension trang 26 trong Unit 2: What does she look like? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Comprehension trang 26 – Explore English 7 Cánh diều

A (trang 26 Tiếng Anh 7 Explore English): Answer questions about First Impression

(Trả lời câu hỏi về First Impression)

1. A first impression is a(n)____

a. person

b. idea

c. object

2. We usually create first impression based on people’s_________

a. jobs

b. names

c. physical appearances

3.In line 7, “them” refers to the_____

a. leaders

b. big companies

c. people in the United States

4. Tall people feel like leaders because they look____

a. smart

b. powerful

c. friendly

5. According to the article, first impressions are sometimes_____

a. difficult 

b. interesting

c. incorrect

Đáp án

1-b 2-c 3-a
4-b 5-c

Hướng dẫn dịch

1. Ấn tượng đầu tiên là một ý tưởng

2. Chúng tôi thường tạo ấn tượng đầu tiên dựa trên vẻ bề ngoài của mọi người

3. Trong dòng 7, “them” đề cập đến các lãnh đạo

4. Những người cao cảm thấy giống như những nhà lãnh đạo bởi vì họ trông quyền lực

5. Theo bài báo, ấn tượng đầu tiên đôi khi là không đúng

B (trang 26 Tiếng Anh 7 Explore English): Match. Join the main ideas to their explanations

(Nối. Nối các ý chính với sự giải thích của chúng)

1. We usually create first impression of others by seeing what they look like a. People can look or feel different by changing their hairstyles or their clothes
2. We can’t always tell what someone is like by his or her physical appearance b. When we talk to people we meet for the first time, we usually want them to think of us in a good way
3. Giving people a good first impression is important  c. We look at their faces, their hair, or the clothes they wear

Đáp án

1-c 2-a 3-b

Hướng dẫn dịch

1. Chúng ta thường tạo ra ấn tượng bạn đầu với người khác bằng cách nhìn họ như thế nào- Chúng ta nhìn vào mặt họ, tóc học hoặc quần áo họ mặc

2. Chúng ta không thể luôn luôn ai đó như thế nào bằng ngoại hình bên ngoài- Con người có thể nhìn hoặc cho cảm giác khác khi đổi kiểu tóc hoặc kiểu quần áo

3. Tạo ấn tượng tốt với mọi người thì quan trọng- Khi chúng ta nói chuyện với người chúng ta gặp lần đầu tiên, chúng ta thường muốn họ nghĩ tốt về mình

C (trang 26 Tiếng Anh 7 Explore English): Talk with a partner. Talk about a time when your first impression of someone was wrong

( Nói với bạn cùng nhóm của mình. Nói về một lần khi mà ấn tượng ban đầu của bạn về ai đó là sai)

Hướng dẫn làm bài

On the first day of secondary school, I bumped into a girl, who is my best friend now. At first, I thought that she is very serious and silent. However, after spending more time getting closer to her, she turned out to be very funny and talkative.

Hướng dẫn dịch

Vào ngày đầu tiên của cấp hai, tớ tình cờ gặp một bạn nữ, người bạn thân nhất của mình bây giờ. Lúc đầu, tớ nghĩ rằng cô ấy rất nghiêm túc và ít nói. Tuy nhiên, sau thời gian gần gũi với bạn ấy hơn, bạn ấy hóa ra rất vui tính và hay nói.

  • Từ vựng Unit 2 lớp 7

  • Preview (trang 18 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen. Circle the words you hear … B. Look at the photo. Find people to match …

  • Language Focus (trang 20, 21 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat the conversation … B. Practice with a partner. Replace any words …

  • The real world (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner … B. Listen. Cirlce T for True or F for False …

  • Pronunciation (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Circle the sounds you hear …

  • Communication (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): Playing a guessing game. Look at the photo on page 133 …

  • Reading (trang 25 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo … B. When do people create a first impression? …

  • Writing (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): Write a short paragraph. Describe yourself or someone you know …

  • Worksheet (trang 140 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences to describe someone’s appearance … 2. Underline words or phrases …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button