Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Communication trang 23 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Communication trang 23 trong Unit 2: What does she look like? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Communication trang 23 – Explore English 7 Cánh diều

(trang 23 Tiếng Anh 7 Explore English): Playing a guessing game. Look at the photo on page 133. Student A: Choose one person in the photo. Don’t tell your partner who it is. Student B: Ask yes/no question to guess who your partner chose. Take turns)

(Chơi trò chơi đoán người. Nhìn vào bức tranh trang 133. Học sinh A: Chọn một người ở trong bức tranh. Đừng nói với bạn cùng nhóm. Học sinh B: Hỏi các câu Yes/ No question để đoán người mà bạn của bạn đã chọn.)

Hướng dẫn làm bài

Does he wear glasses?

No, he doesn’t

Does he have short brown hair?

Yes, he does.

Is he number 2?

Yes, he is

Hướng dẫn dịch

Anh ấy có đeo kính không?

Không, anh ấy không

Tóc của anh ấy ngắn màu nâu à?

Đúng .

Anh ấy trong bức tranh số 2 đúng không?

Đúng   

  • Từ vựng Unit 2 lớp 7

  • Preview (trang 18 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen. Circle the words you hear … B. Look at the photo. Find people to match …

  • Language Focus (trang 20, 21 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat the conversation … B. Practice with a partner. Replace any words …

  • The real world (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner … B. Listen. Cirlce T for True or F for False …

  • Pronunciation (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Circle the sounds you hear …

  • Reading (trang 25 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo … B. When do people create a first impression? …

  • Comprehension (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer questions about First Impression … B. Match. Join the main ideas …

  • Writing (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): Write a short paragraph. Describe yourself or someone you know …

  • Worksheet (trang 140 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences to describe someone’s appearance … 2. Underline words or phrases …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button