Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Writing trang 16 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Writing trang 16 trong Unit 1: What do you like to do? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Writing trang 16 – Explore English 7 Cánh diều

(trang 16 Tiếng Anh 7 Explore English): Write an email. Tell a friend about your hobbies and interest. Write 60-80 words. Turn to page 139 for the writing worlsheet

(Viết một email. Nói với một người bạn về sở thích của mình. Viết khoảng từ 60-80 từ. Đi đến trang 139 để lấy phiếu)

Hướng dẫn làm bài

Dear John,

It’s Lan from Vietnam. I have two new hobbies. They are playing soccer and drawing. I like to play soccer a lot. I play with my friends everyday after school. Besides, on the weekends I usually go to drawing classes. Now, I have a big collect of paintings which I draw myself.

What are your hobbies? Do you like music?

Write me back soon

Lan

Hướng dẫn dịch

John thân mến.

Tớ là Lan đến từ Việt Nam. Tớ có hai sở thích mới. Họ đang chơi đá bóng và vẽ. Tớ thích chơi bóng đá rất nhiều. Tớ chơi với bạn bè hàng ngày sau giờ học. Ngoài ra, vào cuối tuần tớ thường đến lớp học vẽ. Bây giờ, tớ có một bộ sưu tập lớn các bức tranh do tớ tự vẽ.

Sở thích của bạn là gì? Bạn có thích âm nhạc không?

Viết lại cho tớ sớm nhé.

Lan

  • Từ vựng Unit 1 lớp 7

  • Preview (trang 8 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo. Complete the caption … B. Listen. Complete the sentences …

  • Language Focus (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat the conversation … B. Practice with partner …

  • The real world (trang 12 Tiếng Anh lớp 7): A. Complete the sentences … B. Listen. Check (√) the things that Jenkins’s robot can do …

  • Pronunciation (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Complete the sentences …

  • Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): Share your schedule. Work with a partner. Student A: Complete the schedule below …

  • Reading (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): A. The article is about three children’s … B. Scan the article. Match the people with their hobbies …

  • Comprehension (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about Incredible Kids … B. Work with a partner. Check (√) the correct person …

  • Worksheet (trang 139 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences. Use for own ideas … 2. Unscramble the words to make sentences …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button