Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Worksheet trang 139 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Worksheet trang 139 trong Unit 1: What do you like to do? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Worksheet trang 139 – Explore English 7 Cánh diều

1. (trang 139 Tiếng Anh 7 Explore English): Complete the sentences. Use for own ideas.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Worksheet trang 139 | Explore English 7 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

a. My hobbies are singing and painting

b. When does Kim go to school?

c. How often do you play badminton?

d. What do you like to do in your free time?

e. Kim often plays basketball

Hướng dẫn dịch

a. Sở thích của tớ là ca hát và vẽ tranh

b. Khi nào Kim đi học?

C. Bạn thường chơi cầu lông như thế nào?

d. Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?

e. Kim thường chơi bóng rổ

2. (trang 139 Tiếng Anh 7 Explore English): Unscramble the words to make sentences.

a. do/to/likes/origami/ Tracey.

b. what/ hobbies/ your/are.

c. play/ to/likes/guitar/Tom/the.

d. like/doesn’t/stamps/she/to/collect

e. school/breakfast/big/before/often/have/I/a

Hướng dẫn làm bài

a. Tracey likes to do origami

b. What are your hobbies?

c. Tom likes to play the guitar.

d. She doesn’t like to collect stamps

e. I often have a big breakfast 

Hướng dẫn dịch

a. Tracey thích xếp giấy origami 

b. Sở thích của bạn là gì? 

c. Tom thích chơi guitar. 

d. Cô ấy không thích sưu tập tem 

e. Tớ thường ăn sáng nhiều

3. (trang 139 Tiếng Anh 7 Explore English): Now write an email on a separate sheet of paper. Tell a friend about your hobbies. Write 60-80 words.

(Viết email vào một tờ riêng. Viết cho bạn của bạn về sở thích của mình. Viết khoảng 60-80 từ).

Hướng dẫn làm bài

Dear John,

It’s Lan from Vietnam. I have two new hobbies. They are playing soccer and drawing. I like to play soccer a lot. I play with my friends everyday after school. Besides, on the weekends I usually go to drawing classes. Now, I have a big collect of paintings which I draw myself.

What are your hobbies? Do you like music?

Write me back soon

Lan

Hướng dẫn dịch

John thân mến,

Tớ là Lan đến từ Việt Nam. Tớ có hai sở thích mới. Họ đang chơi đá bóng và vẽ. Tớ thích chơi bóng đá rất nhiều. Tớ chơi với bạn bè hàng ngày sau giờ học. Ngoài ra, vào cuối tuần tớ thường đến lớp học vẽ. Bây giờ, tớ có một bộ sưu tập lớn các bức tranh do tớ tự vẽ.

Sở thích của bạn là gì? Bạn có thích âm nhạc không?

Viết lại cho tớ sớm

Lan

  • Từ vựng Unit 1 lớp 7

  • Preview (trang 8 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo. Complete the caption … B. Listen. Complete the sentences …

  • Language Focus (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat the conversation … B. Practice with partner …

  • The real world (trang 12 Tiếng Anh lớp 7): A. Complete the sentences … B. Listen. Check (√) the things that Jenkins’s robot can do …

  • Pronunciation (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Complete the sentences …

  • Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): Share your schedule. Work with a partner. Student A: Complete the schedule below …

  • Reading (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): A. The article is about three children’s … B. Scan the article. Match the people with their hobbies …

  • Comprehension (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about Incredible Kids … B. Work with a partner. Check (√) the correct person …

  • Writing (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): Write an email. Tell a friend about your hobbies and interest. Write 60-80 words …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button