Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 The real world trang 12 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 The real world trang 12 trong Unit 1: What do you like to do? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 The real world trang 12 – Explore English 7 Cánh diều

Robot Scientist

Chad Jenkins is a National Geographic Explorer. He studies how robots can learn and work with humans

(Chad Jenkins là một Nhà thám hiểm Địa lý Quốc gia. Anh ấy nghiên cứu cách robot có thể học và làm việc với con người)

A. (trang 12 Tiếng Anh 7 Explore English): Complete the sentences. Use the words in the box.

(Hoàn thành câu,sử dụng các từ trong bảng)

learn                  dangerous           different           carry        messy          tasks

Some(1)_______ are difficult or (2)_______for people. But robots can help us with them. There are many (3)____ kinds of robots. Some helps us to clean a (4)___house or (5)_____ heavy things. Some robots help us (6)____ more about places outside Earth.

Hướng dẫn làm bài

1. tasks 2. dangerous 3. different
4. messy 5. carry 6. learn

Hướng dẫn dịch

Một số nhiệm vụ đôi khi khó khăn hoặc nguy hiểm đối với con người. Nhưng rô bốt có thể giúp chúng ta với điều đấy. Có rất nhiều loại rô bốt khác nhau. Một số giúp chúng ta dọn một ngôi nhà bừa bộn hoặc nâng đồ nặng . Một số   loại rô bốt còn giúp chúng ta tìm hiểu về những nơi ngoài trái đất

B. (trang 12 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Check (√) the things that Jenkins’s robot can do.

(Nghe và đánh dấu √ mà rô bốt của Jenkin có thể làm)

play video games read comics dance
set the table clean the room play music


Hướng dẫn làm bài

Đang cập nhật

Hướng dẫn dịch

play video games ( chơi trò chơi điện tử) read comics ( Đọc truyện tranh) Dance ( nhảy)
set the table ( dọn bàn ăn) clean the room( dọn phông) play music ( Chơi nhạc)
  • Từ vựng Unit 1 lớp 7

  • Preview (trang 8 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo. Complete the caption … B. Listen. Complete the sentences …

  • Language Focus (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat the conversation … B. Practice with partner …

  • Pronunciation (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Complete the sentences …

  • Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): Share your schedule. Work with a partner. Student A: Complete the schedule below …

  • Reading (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): A. The article is about three children’s … B. Scan the article. Match the people with their hobbies …

  • Comprehension (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about Incredible Kids … B. Work with a partner. Check (√) the correct person …

  • Writing (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): Write an email. Tell a friend about your hobbies and interest. Write 60-80 words …

  • Worksheet (trang 139 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences. Use for own ideas … 2. Unscramble the words to make sentences …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button