Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Speaking trang 16 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Speaking trang 16 trong Unit 1: My time Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Speaking trang 16 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 16 Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the dialogue with the key phrases. Then watch or listen and check. What do Lisa and Jamie decide to do? (Hoàn thành đoạn hội thoại với các cụm từ chính. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Lisa và Jamie quyết định làm gì?)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Speaking trang 16 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Jamie: What are you doing today?

Lisa: Nothing much. (1)

Jamie: I don’t want to stay at home all day. It’s boring.

Lisa: Well, what do you want to do?

Jamie: I don’t know. I just want to go out.

Lisa: (2). We can take a sandwich.

Jamie: It’s really cold. (3) when it’s cold.

Lisa: Mmm. Well, I don’t want to play computer games all day.

Jamie: (4). There’s a new café on the High Street. They say it’s very good.

Lisa: (5) We can go to the shopping centre, too.

Jamie: I don’t know about the shopping centre, but the café sounds good. (6) and then get the bus into town.

Lisa: OK.

Hướng dẫn giải:

1. Shall we do something?

2. Why don’t we go for a bike ride?

3. I don’t feel like cycling

4. How about going into town?

5. That sounds like a good idea.

6. Let’s finish our homework now

Hướng dẫn dịch:

Jamie: Hôm nay bạn làm gì?

Lisa: Không có gì nhiều. Chúng ta sẽ làm một cái gì đó chứ?

Jamie: Tôi không muốn ở nhà cả ngày. Thật là nhàm chán.

Lisa: Chà, bạn muốn làm gì?

Jamie: Tôi không biết. Tôi chỉ muốn đi chơi.

Lisa: Tại sao chúng ta không đi xe đạp? Chúng ta có thể lấy một chiếc bánh sandwich.

Jamie: Nó thực sự rất lạnh. Tôi không muốn đạp xe khi trời lạnh.

Lisa: Ừm. Chà, tôi không muốn chơi game máy tính cả ngày.

Jamie: Vào thị trấn thì sao? Có một quán cà phê mới trên đường High Street. Họ nói rằng nó rất tốt.

Lisa: Nghe có vẻ là một ý kiến hay. Chúng ta cũng có thể đến trung tâm mua sắm.

Jamie: Tôi không biết về trung tâm mua sắm, nhưng quán cà phê nghe rất hay. Bây giờ chúng ta hãy hoàn thành bài tập về nhà và sau đó bắt xe buýt vào thị trấn.

Lisa: OK.

2 (trang 16 Tiếng Anh 7 Friends plus): Which key phrases are for making suggestions and which are for responding to suggestions? Write S (suggestion) or R (response). (Cụm từ chính nào dùng để đưa ra đề xuất và cụm từ nào để phản hồi lại các đề xuất? Viết S (gợi ý) hoặc R (phản hồi).)

Hướng dẫn giải:

S: 1, 3, 4, 5

R: 2, 6

4 (trang 16 Tiếng Anh 7 Friends plus): Choose the correct phrases in the mini-dialogues. Listen and check. Then practise them with your partner. (Chọn các cụm từ chính xác trong các đoạn hội thoại nhỏ. Nghe và kiểm tra. Sau đó, thực hành chúng với đối tác của bạn.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1.       A: Let’s / Why do something different.

B: OK. What do you want / feel to do?

2.       A: Why don’t we / We’ll go to the cinema? There’s a good film on this week.

B: That’s like / sounds like a good idea.

3.       A: How about going / go for a walk?

B: No thanks, I don’t really like / feel like going for a walk.

4.       A: What shall we doing / do?

B: Nothing. I’m happy here on the sofa.

Hướng dẫn giải:

1.       A: Let’s do something different.

B: OK. What do you want to do?

2.       A: Why don’t we go to the cinema? There’s a good film on this week.

B: That’s sounds like a good idea.

3.       A: How about going for a walk?

B: No thanks, I don’t really feel like going for a walk.

4.       A: What shall we do?

B: Nothing. I’m happy here on the sofa.

Hướng dẫn dịch:

1.       A: Hãy làm điều gì đó khác biệt.

B: Được rồi. Bạn muốn làm gì?

2.       A: Tại sao chúng ta không đi xem phim? Có một bộ phim hay tuần này.

B: Nghe có vẻ là một ý kiến hay.

3.       A: Đi dạo thì sao?

B: Không, cảm ơn, tôi không thực sự cảm thấy muốn đi dạo.

4.       A: Chúng ta sẽ làm gì?

B: Không có gì. Tôi hạnh phúc ở đây trên ghế sofa rồi.

5 (trang 16 Tiếng Anh 7 Friends plus): USE IT!

Work in pairs. Practise a new dialogue using the key phrases and at least two ideas from pictures A-D below. (Làm việc theo cặp. Thực hành một đoạn hội thoại mới bằng cách sử dụng các cụm từ chính và ít nhất hai ý tưởng từ hình ảnh A-D bên dưới.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Speaking trang 16 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

a. Shall we play football? – I don’t feel like playing football. It’s hot.

b. How about watching a film? – That sounds like a good idea. Which film do you want to watch?

c. Why don’t we go shopping? – That sounds like a good idea.

d. Let’s go to the restaurant for our lunch! – I don’t feel like going out today.

Hướng dẫn dịch:

a. Chúng ta sẽ chơi bóng đá chứ? – Tôi không thích chơi bóng đá. Trời nóng.

b. Làm thế nào về việc xem một bộ phim? – Có vẻ là một ý tưởng tốt. Bạn muốn xem bộ phim nào?

c. Tại sao chúng ta không đi mua sắm? – Có vẻ là một ý tưởng hay.

d. Hãy đến nhà hàng cho bữa trưa của chúng ta! – Hôm nay tôi không muốn đi chơi.

 • Từ vựng Unit 1 lớp 7

 • Vocabulary (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases in the box with places 1-12 in the picture … 2. Complete the sentences below so that they are true for you …

 • Reading (trang 12 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the Study Strategy. Then read the forum quickly … 2. Use a dictionary to check the meaning of the words …

 • Language Focus (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box … 2. Complete the Rules with five words from the box …

 • Vocabulary and Listening (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the phrases in the questionnaire with the verbs in the box … 2. Do the questionnaire. Do you like being alone …

 • Language Focus (trang 15 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the questions and answers with “do, don’t, does, doesn’t” … 2. Complete the questions using the present simple form of the verbs in brackets …

 • Writing (trang 17 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the profile and find three things which Quynh Anh likes … 2. Complete the Key Phrases with words from Quynh Anh’s profile …

 • CLIL (trang 18 Tiếng Anh lớp 7): 1. Check the meaning of the words in the box and match them … 2. Read and listen to the text. What information does the pie chart NOT give? …

 • Puzzles and games (trang 19 Tiếng Anh lớp 7): 1. FIND THE PREPOSITION … 2. GUESS THE FAMOUS PERSON …

 • Extra listening and speaking 1 (trang 106)

 • Song: A good idea (trang 114)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button