Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Reading trang 14 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Reading trang 14 trong Unit 1: What do you like to do? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Reading trang 14 – Explore English 7 Cánh diều

Incredible kids

Cecillia Cassini likes to make clothes. She started to sew at age six. Sometimes she makes dresses for famous people like Taylor Swift. Cecillia also makes clothes for poor children.

Hawkeye Huey likes to take photos of people and places. He started his hobby when he was only four. Hawkeye’s father, Aaron also takes Hawkeye to different places to take photos. He says it’s great for Hawkeye to meet different people and see their way of life

Malachi Samedy loves to play the drums more than anything else. At age two, he got his first drum set. At age four, he went to music school. Now he performs all over the world by himeself and with famous musicians. He wants to teach children from around the world to play the drums and inspire them to try new things

Hướng dẫn dịch

Cecillia Cassini thích may quần áo. Cô bé bắt đầu may vá từ năm sáu tuổi. Đôi khi cô ấy may váy cho những người nổi tiếng như Taylor Swift. Cecillia cũng may quần áo cho trẻ em nghèo.Hawkeye Huey thích chụp ảnh mọi người và địa điểm. Cậu ấy bắt đầu sở thích của mình khi mới bốn tuổi. Bố của Hawkeye, Aaron cũng đưa Hawkeye đến nhiều nơi khác nhau để chụp ảnh. Cậu bé  nói rằng thật tuyệt cho Hawkeye khi được gặp gỡ những người khác nhau và nhìn thấy cách sống của họMalachi Samedy thích chơi trống hơn bất cứ thứ gì khác. Năm hai tuổi, cậu bé có bộ trống đầu tiên. Năm bốn tuổi, cậu đến trường âm nhạc. Bây giờ cậu ấy biểu diễn khắp nơi trên thế giới với chính mình và với các nhạc sĩ nổi tiếng. Cậu ấy muốn dạy trẻ em từ khắp nơi trên thế giới chơi trống và truyền cảm hứng để mọi người thử những điều mới

A. (trang 14 Tiếng Anh 7 Explore English): The article is about three children’s.

a. hobbies                    b.clothes          c. books

Hướng dẫn làm bài-a

Dịch: Đoạn văn nói về sơ thích của ba đứa trẻ

B. (trang 14 Tiếng Anh 7 Explore English): Scan the article. Match the people with their hobbies.

(Đọc nhanh đoạn văn. Nối tên từng người với sở thích của họ)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Reading trang 14 | Explore English 7 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

1-c 2-a 3-b

C. (trang 14 Tiếng Anh 7 Explore English): Scan the article again. When did they start their hobbies? Underline their ages.

(Đọc lại bài đọc lần nữa. Họ bắt đầu sở thích của mình khi nào? Gạch chân độ tuổi)

Hướng dẫn làm bài

– Cecillia started her hobby at age six

– Hawkeye started his hobby at age four

– Malachi started his hobby at age two

Hướng dẫn dịch

– Cecillia bắt đầu sở thích của mình năm sáu tuổi

– Hawkeye bắt đầu sở thích của mình năm bốn tuổi

– Malachi bắt đầu sở thích của mình năm hai tuổi

  • Từ vựng Unit 1 lớp 7

  • Preview (trang 8 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo. Complete the caption … B. Listen. Complete the sentences …

  • Language Focus (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat the conversation … B. Practice with partner …

  • The real world (trang 12 Tiếng Anh lớp 7): A. Complete the sentences … B. Listen. Check (√) the things that Jenkins’s robot can do …

  • Pronunciation (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Complete the sentences …

  • Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): Share your schedule. Work with a partner. Student A: Complete the schedule below …

  • Comprehension (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about Incredible Kids … B. Work with a partner. Check (√) the correct person …

  • Writing (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): Write an email. Tell a friend about your hobbies and interest. Write 60-80 words …

  • Worksheet (trang 139 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences. Use for own ideas … 2. Unscramble the words to make sentences …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button