Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Pronunciation trang 13 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Pronunciation trang 13 trong Unit 1: What do you like to do? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Pronunciation trang 13 – Explore English 7 Cánh diều

Reduction : to

(Lược bỏ to)

A. (trang 13 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại)

1. What do you like to do?

2. Does she like to draw?

3. I like to play tennis.

4. I don’t like to play sports

Hướng dẫn dịch

1. Bạn thích làm gì?

2. Bạn có thích vẽ không?

3. Tớ thích chơi tennis

4. Tớ không thích chơi thể thao

B. (trang 13 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Complete the sentences.

(Nghe. Hoàn thành câu)

1. What do you_____________?

2. Do you________the piano?

3. I________karate.

4. My parents_____________Korean food.

5.My mother doesn’t_________everyday.

Hướng dẫn làm bài

Đang cập nhật

C. (trang 13 Tiếng Anh 7 Explore English): Work with a partner. Take turns to read the sentences in B.

(Luyện tập với bạn. Lần lượt đọc lại các câu ở bài B)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự luyện tập

  • Từ vựng Unit 1 lớp 7

  • Preview (trang 8 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo. Complete the caption … B. Listen. Complete the sentences …

  • Language Focus (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat the conversation … B. Practice with partner …

  • The real world (trang 12 Tiếng Anh lớp 7): A. Complete the sentences … B. Listen. Check (√) the things that Jenkins’s robot can do …

  • Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): Share your schedule. Work with a partner. Student A: Complete the schedule below …

  • Reading (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): A. The article is about three children’s … B. Scan the article. Match the people with their hobbies …

  • Comprehension (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about Incredible Kids … B. Work with a partner. Check (√) the correct person …

  • Writing (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): Write an email. Tell a friend about your hobbies and interest. Write 60-80 words …

  • Worksheet (trang 139 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences. Use for own ideas … 2. Unscramble the words to make sentences …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button