Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Preview trang 8 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Preview trong Unit 1: What do you like to do? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Preview trang 8 – Explore English 7 Cánh diều

A. (trang 8 Tiếng Anh 7 Explore English): Look at the photo. Complete the caption.

(Nhìn vào bức tranh. Hoàn thành các câu sau)

practicing do sports hobby

These boys like to _______ on the weekend. Their______is motorcross. They are ____for a race.

Hướng dẫn làm bài

do sports hobby practicing


Hướng dẫn dịch

Những chàng trai này thích chơi thể thao vào cuối tuần. Sở thích của họ là đu mô tô. Họ đang luyện tập cho trận đua.

B. (trang 8 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Complete the sentences

(Nghe và hoàn thành các câu)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Preview trang 8 | Explore English 7 Cánh diều

1. Tracey likes to_____________. It’s a kind of paper art

2. Daniel likes to____________________. He buys them online

3. Sara likes to_________________. She does it twice a week

4. Chris likes to__________ and _________, but he doesn’t like sports

Hướng dẫn làm bài

1. do origami 2. collect comic books
3.  draw 4. play guitar/ play tennis

Hướng dẫn dịch

1. Tracey thích gấp giấy origami. Nó là một loại nghệ thuật gấp giấy

2. Daniel thích sưu tầm truyện tranh. Anh ấy thường mua chúng ở trên mạng

3. Sara thích vẽ. Cô ấy vẽ hai lần một tuần

4. Chris thích chơi đàn ghi ta và chơi tennis,nhưng anh ấy không thích thể thao

C. (trang 8 Tiếng Anh 7 Explore English): Talk with a partner. What hobbies do you have?

(Nói với bạn cùng nhóm. Sở thích của bạn là gì)

Hướng dẫn làm bài

A: What do you like to do?

B: I like to dance

A: Cool. What other things do you want to do?

B: I like to read comic books

Hướng dẫn dịch

A: Bạn thích làm gì? 

B: Tớ thích nhảy 

A: Tuyệt. Những việc khác bạn muốn làm là gì? 

B: Tớ thích đọc truyện tranh

  • Từ vựng Unit 1 lớp 7

  • Language Focus (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat the conversation … B. Practice with partner …

  • The real world (trang 12 Tiếng Anh lớp 7): A. Complete the sentences … B. Listen. Check (√) the things that Jenkins’s robot can do …

  • Pronunciation (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Complete the sentences …

  • Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): Share your schedule. Work with a partner. Student A: Complete the schedule below …

  • Reading (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): A. The article is about three children’s … B. Scan the article. Match the people with their hobbies …

  • Comprehension (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about Incredible Kids … B. Work with a partner. Check (√) the correct person …

  • Writing (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): Write an email. Tell a friend about your hobbies and interest. Write 60-80 words …

  • Worksheet (trang 139 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences. Use for own ideas … 2. Unscramble the words to make sentences …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button