Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Language Focus trang 15 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Language Focus trang 15 trong Unit 1: My time Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Language Focus trang 15 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 15 Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the questions and answers with “do, don’t, does, doesn’t”. Then choose the correct words in rules 1-4. (Hoàn thành các câu hỏi và câu trả lời với “do, don’t, does, don’t”. Sau đó chọn các từ đúng trong quy tắc 1-4.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Language Focus trang 15 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

a. Do her friends like the trainers?

– Yes, they do.

– No, they don’t.

b. Does Niall write stories?

– Yes, he does.

– No, he doesn’t.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn bè của cô ấy có thích đôi giày không?

– Có.

– Không, họ không.

b. Niall có viết truyện không?

– Có.

– Không, anh ấy không.

2 (trang 15 Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the questions using the present simple form of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu hỏi bằng cách sử dụng thì hiện tại đơn của các động từ trong ngoặc.)

Do you blog about your life? (blog)

1. … you and your friends … videos? (make)

2. … you and your friends … after school? (meet)

3. … your best friend … near you? (live)

4. … you … things? (collect)

5. … your dad …. in bed late? (stay)

6. … people in your class … a lot? (talk)

Hướng dẫn giải:

1. Do you and your friends make videos?

2. Do you and your friends meet after school?

3. Does your best friend live near you?

4. Do you collect things?

5. Does your dad …stay in bed late?

6. Do people in your class talk a lot?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn và bạn bè của bạn có làm video không?

2. Bạn và bạn bè của bạn có gặp nhau sau giờ học không?

3. Bạn thân của bạn có sống gần bạn không?

4. Bạn có sưu tầm đồ đạc không?

5. Bố của bạn có… đi ngủ muộn không?

6. Những người trong lớp của bạn có nói nhiều không?

3 (trang 15 Tiếng Anh 7 Friends plus): Ask and answer the questions from exercise 2. Use “do, don’t, does, doesn’t” in your answers (Hỏi và trả lời các câu hỏi từ bài tập 2. Sử dụng “do, don’t, does, don’t” trong câu trả lời của bạn)

Hướng dẫn giải:

Do you blog about your life?

No, I don’t. I take photos and put them on Instagram.

Hướng dẫn dịch:

Bạn có viết blog về cuộc sống của mình không?

Không, tôi không. Tôi chụp ảnh và đưa lên Instagram.

4 (trang 15 Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the questions with the words in the box. Then practise in pairs. (Hoàn thành các câu hỏi với các từ trong hộp. Sau đó thực hành theo cặp.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Language Focus trang 15 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1. … do you go?

Not often – about once a month.

2. … do you go with?

My best friend, and sometimes my sister.

3. … do you go?

To the cinema in town.

4. … do you go?

Usually on Saturday afternoons.

5. … do you watch?

Scary films!

6. … do you watch scary films?

Because my friend loves them.

Hướng dẫn giải:

1. How often do you go?

Not often – about once a month.

2. Who do you go with?

My best friend, and sometimes my sister.

3. Where do you go?

To the cinema in town.

4. When do you go?

Usually on Saturday afternoons.

5. What do you watch?

Scary films!

6. Why do you watch scary films?

Because my friend loves them.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thường đi như thế nào?

Không thường xuyên – khoảng một lần một tháng.

2. Bạn đi với ai?

Bạn thân nhất của tôi, và đôi khi là em gái tôi.

3. Bạn đi đâu?

Đến rạp chiếu phim trong thị trấn.

4. Khi nào bạn đi?

Thường vào các buổi chiều thứ bảy.

5. Bạn xem gì?

Những bộ phim đáng sợ!

6. Tại sao bạn xem những bộ phim đáng sợ?

Bởi vì bạn tôi yêu chúng.

5 (trang 15 Tiếng Anh 7 Friends plus): USE IT!

Work in pairs. Ask questions using words from boxes A and B. Find out different things about your partner. (Làm việc theo cặp. Đặt câu hỏi bằng cách sử dụng các từ trong hộp A và B. Tìm hiểu những điều khác biệt về bạn của bạn.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Language Focus trang 15 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

– What do you watch on TV? – I usually watch films.

– Where do your do sport? – I do sport in the yard.

– How often do you bake? – Once a month.

– Do you ever go dancing? – No, I don’t.

– What time do you study? – I often study at 8 p.m.

– Who do you watch TV with? – My parents.

– When do you meet friends? – In my free time.

Hướng dẫn dịch:

– Làm những gì bạn xem trên TV? – Tôi thường xem phim.

– Bạn chơi thể thao ở đâu? – Tôi chơi thể thao trong sân.

– Bạn thường nướng bánh như thế nào? – Mỗi tháng một lần.

– Bạn có bao giờ đi khiêu vũ không? – Không, tôi không.

– Bạn học vào thời gian nào? – Tôi thường học lúc 8 giờ tối.

– Bạn xem TV với ai? – Bố mẹ tôi.

– Khi nào bạn gặp gỡ bạn bè? – Lúc rảnh rỗi.

 • Từ vựng Unit 1 lớp 7

 • Vocabulary (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases in the box with places 1-12 in the picture … 2. Complete the sentences below so that they are true for you …

 • Reading (trang 12 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the Study Strategy. Then read the forum quickly … 2. Use a dictionary to check the meaning of the words …

 • Language Focus (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box … 2. Complete the Rules with five words from the box …

 • Vocabulary and Listening (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the phrases in the questionnaire with the verbs in the box … 2. Do the questionnaire. Do you like being alone …

 • Speaking (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the key phrases. Then watch or listen and check … 2. Which key phrases are for making suggestions and which …

 • Writing (trang 17 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the profile and find three things which Quynh Anh likes … 2. Complete the Key Phrases with words from Quynh Anh’s profile …

 • CLIL (trang 18 Tiếng Anh lớp 7): 1. Check the meaning of the words in the box and match them … 2. Read and listen to the text. What information does the pie chart NOT give? …

 • Puzzles and games (trang 19 Tiếng Anh lớp 7): 1. FIND THE PREPOSITION … 2. GUESS THE FAMOUS PERSON …

 • Extra listening and speaking 1 (trang 106)

 • Song: A good idea (trang 114)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button