Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Language Focus trang 13 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Language Focus trang 13 trong Unit 1: My time Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Language Focus trang 13 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 13 Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the sentences with the words in the box. Then check your answers in the forum on page 12. (Hoàn thành các câu với các từ trong hộp. Sau đó, kiểm tra câu trả lời của bạn trong diễn đàn ở trang 12.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Language Focus trang 13 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. studies

2. doesn’t

3. don’t

4. want

5. watches

Hướng dẫn dịch:

Chúng tôi không sử dụng điện thoại của mình.

1. Cô ấy lớn hơn và cô ấy học nhiều hơn.

2. Nhưng cô ấy không học!

3. Tôi không xem TV nhiều.

4. Tôi chỉ muốn ngủ trong phòng ngủ của mình.

5. Nan của tôi xem TV rất nhiều.

2 (trang 13 Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the Rules with five words from the box. (Hoàn thành các Quy tắc với năm từ trong hộp.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Language Focus trang 13 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án:

1. habits – routines (in any orders)

2. end

3. don’t

4. doesn’t

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về các sự kiện, thói quen.

2. Động từ khẳng định kết thúc bằng -s /es ở dạng he / she / it.

3. Dạng phủ định sử dụng “don’t” + infinitive mà không có sau “I / you / we / they”

4. Dạng phủ định sử dụng “doesn’t” + infinitive mà không có sau “he / she / it”

3 (trang 13 Tiếng Anh 7 Friends plus): Choose the correct words. (Chọn từ đúng.)

Some students finish/ finishes school at 5 p.m.

1. My mum don’t / doesn’t like games.

2. She don’t / doesn’t play much.

3. Mark study / studies a lot.

4. His friends don’t / doesn’t work much.

5. My friends and I watch / watches films on my computer.

Hướng dẫn giải:

1. My mum doesn’t like games.

2. She doesn’t play much.

3. Mark studies a lot.

4. His friends don’t work much.

5. My friends and I watch films on my computer.

Hướng dẫn dịch:

1. Mẹ tôi không thích trò chơi.

2. Cô ấy không chơi nhiều.

3. Mark học nhiều.

4. Bạn bè của anh ấy không làm việc nhiều.

5. Tôi và bạn bè xem phim trên máy tính của tôi.

4 (trang 13 Tiếng Anh 7 Friends plus): PRONUNICATION

Listen. Then practise the examples (Nghe. Sau đó thực hành các ví dụ)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Language Focus trang 13 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

/s/: lets, works

/z/: spends, lives, plays, allows, studies

/iz/: watches

5 (trang 13 Tiếng Anh 7 Friends plus): Listen to eight more verbs and add them to the table in exercise 4. Practise saying them. (Nghe thêm tám động từ và thêm chúng vào bảng trong bài tập 4. Thực hành nói chúng.)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

1. think

2. doesn’t sleep

3. plays

4. watches

5. don’t see

6. stays

7. doesn’t go

8. speaks

9. don’t know

6 (trang 13 Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the text with the correct form of the verbs in brackets (Hoàn thành văn bản với dạng đúng của các động từ trong ngoặc)

I like (like) my brother, but I 1. (think) he has a problem. He 2. (not sleep) much at weekends because he 3. (play) video games all day and 4. (watch) TV all night. His friends 5. (not see) him very often because he 6. (stay) in his room and he 7. (not go) outside. He 8. (speak) to us on his mobile phone when he’s hungry. I 9. (not know) if this is normal. Please help!

Hướng dẫn giải:

1. think

2. doesn’t sleep

3. plays

4. watches

5. don’t see

6. stays

7. doesn’t go

8. speaks

9. don’t know

Hướng dẫn dịch:

Tôi quý anh trai mình, nhưng tôi nghĩ anh ấy có vấn đề. Anh ấy không ngủ nhiều vào cuối tuần vì anh ấy chơi trò chơi điện tử cả ngày và xem TV cả đêm. Bạn bè của anh ấy không gặp anh ấy thường xuyên vì anh ấy ở trong phòng của mình và anh ấy không ra ngoài. Anh ấy nói chuyện với chúng tôi bằng điện thoại di động của mình khi anh ấy đói. Tôi không biết nếu điều này là bình thường hay không. Xin vui lòng giúp đỡ!

7 (trang 13 Tiếng Anh 7 Friends plus): USE IT!

Write true and false sentences using the words in the boxes. Use affirmative and negative forms. Compare with your partner. (Viết các câu đúng và sai bằng cách sử dụng các từ trong các ô trống. Sử dụng các hình thức khẳng định và phủ định. So sánh với bạn làm chung của bạn.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Language Focus trang 13 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

– I spend a lot of time speak to my friends on the phone.

– My mum doesn’t play video games.

– My dad watches TV.

– My teacher speaks English.

– Most people like video games.

Hướng dẫn dịch:

– Tôi dành nhiều thời gian nói chuyện điện thoại với bạn bè.

– Mẹ tôi không chơi trò chơi điện tử.

– Bố tôi xem TV.

– Giáo viên của tôi nói tiếng Anh.

– Hầu hết mọi người đều thích trò chơi điện tử.

 • Từ vựng Unit 1 lớp 7

 • Vocabulary (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases in the box with places 1-12 in the picture … 2. Complete the sentences below so that they are true for you …

 • Reading (trang 12 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the Study Strategy. Then read the forum quickly … 2. Use a dictionary to check the meaning of the words …

 • Vocabulary and Listening (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the phrases in the questionnaire with the verbs in the box … 2. Do the questionnaire. Do you like being alone …

 • Language Focus (trang 15 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the questions and answers with “do, don’t, does, doesn’t” … 2. Complete the questions using the present simple form of the verbs in brackets …

 • Speaking (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the key phrases. Then watch or listen and check … 2. Which key phrases are for making suggestions and which …

 • Writing (trang 17 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the profile and find three things which Quynh Anh likes … 2. Complete the Key Phrases with words from Quynh Anh’s profile …

 • CLIL (trang 18 Tiếng Anh lớp 7): 1. Check the meaning of the words in the box and match them … 2. Read and listen to the text. What information does the pie chart NOT give? …

 • Puzzles and games (trang 19 Tiếng Anh lớp 7): 1. FIND THE PREPOSITION … 2. GUESS THE FAMOUS PERSON …

 • Extra listening and speaking 1 (trang 106)

 • Song: A good idea (trang 114)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button