Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Communication trang 13 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Communication trang 13 trong Unit 1: What do you like to do? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Communication trang 13 – Explore English 7 Cánh diều

(trang 13 Tiếng Anh 7 Explore English): Share your schedule. Work with a partner. Student A: Complete the schedule below. Don’t show your partner. Ask and answer questions about your partner’s schedule.

Student B: Turn to page 133 and follow the instructions

(Chia sẻ lịch trình của bạn. Làm việc cùng bạn cùng nhóm. Học sinh A: Hoàn thành lịch trình bên dưới. Đừng cho đối tác của bạn xem. Hỏi và trả lời các câu hỏi về lịch trình của đối tác của bạn.Học sinh B: Mở trang 133 và làm theo hướng dẫn)

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
7a.m
civil education English math

Break time
9a.m
Computer scienceLunch
1 p.m Vietnamese literature
Break time
3 p.m

science

After school
soccer English club

Hướng dẫn làm bài

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
7a.m math civil education English math Science

Break time
9a.m English Computer science PE Science Vietnamese literature

Lunch
1 p.m Vietnamese literature Math Vietnamese literature English Music

Break time
3 p.m PE Arts science Physics Math
After school volleyball soccer English club guitar soccer

A: When do you have math class?

B: I have class on Monday, Tuesday, Thursday and Friday

A: How often do you play soccer?

B: I play soccer twice a week, on Tuesday and Friday

Hướng dẫn dịch

A: Khi nào bạn có lớp toán?

B: Tớ có lớp học vào Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu

A: Bạn thường chơi bóng đá như thế nào?

B: Tớ chơi bóng đá hai lần một tuần, vào thứ Ba và thứ Sáu

  • Từ vựng Unit 1 lớp 7

  • Preview (trang 8 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo. Complete the caption … B. Listen. Complete the sentences …

  • Language Focus (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat the conversation … B. Practice with partner …

  • The real world (trang 12 Tiếng Anh lớp 7): A. Complete the sentences … B. Listen. Check (√) the things that Jenkins’s robot can do …

  • Pronunciation (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Complete the sentences …

  • Reading (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): A. The article is about three children’s … B. Scan the article. Match the people with their hobbies …

  • Comprehension (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about Incredible Kids … B. Work with a partner. Check (√) the correct person …

  • Writing (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): Write an email. Tell a friend about your hobbies and interest. Write 60-80 words …

  • Worksheet (trang 139 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences. Use for own ideas … 2. Unscramble the words to make sentences …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button