Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 CLIL trang 18 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 CLIL trang 18 trong Unit 1: My time Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 CLIL trang 18 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 18 Tiếng Anh 7 Friends plus): Check the meaning of the words in the box and match them with A-E in the charts (Kiểm tra nghĩa của các từ trong khung và nối chúng với A-E trong biểu đồ)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 CLIL trang 18 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 CLIL trang 18 | Friends plus (Chân trời sáng tạo) Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 CLIL trang 18 | Friends plus (Chân trời sáng tạo) Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 CLIL trang 18 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Bar chart = biểu đồ cột (C)

Pie chart = biểu đồ tròn (E)

Data chart = biểu đồ dữ liệu (A)

y-axis = trục y (B)

x-axis = trục x (D)

2 (trang 18 Tiếng Anh 7 Friends plus): Read and listen to the text. What information does the pie chart NOT give? (Đọc và nghe văn bản. Biểu đồ tròn KHÔNG cung cấp thông tin gì?)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Study and free time survey

Do you spend more time doing homework or playing video games? A lot of students think that they spend more time doing homework. But is this true? My class did a survey to check. In the survey, we asked students the number of hours they spend doing home work and playing video games every week. There are 800 students in our school. We asked all the students two questions:

How many hours do you spend doing homework every week?

How many hours do you spend playing video games every week?

We presented the data in three different charts. Here are the results.

Hướng dẫn dịch:

Nghiên cứu và khảo sát thời gian rảnh

Bạn có dành nhiều thời gian hơn để làm bài tập về nhà hoặc chơi trò chơi điện tử không? Rất nhiều học sinh nghĩ rằng họ dành nhiều thời gian hơn để làm bài tập. Nhưng điều này có đúng không? Lớp mình đã làm một cuộc khảo sát để kiểm tra. Trong cuộc khảo sát, chúng tôi hỏi sinh viên số giờ họ dành để làm việc nhà và chơi trò chơi điện tử mỗi tuần. Có 800 học sinh trong trường của chúng tôi. Chúng tôi hỏi tất cả các sinh viên hai câu hỏi:

Bạn dành bao nhiêu giờ để làm bài tập về nhà mỗi tuần?

Bạn dành bao nhiêu giờ để chơi trò chơi điện tử mỗi tuần?

Chúng tôi đã trình bày dữ liệu trong ba biểu đồ khác nhau. Đây là kết quả.

Hướng dẫn giải:

The pie chart gave no information about time spent on video games.

(Biểu đồ hình tròn không có thông tin về thời gian dành cho trò chơi điện tử.)

3 (trang 18 Tiếng Anh 7 Friends plus): Study the charts. Then choose the correct words in the reports (Nghiên cứu các biểu đồ. Sau đó, chọn các từ đúng trong các báo cáo)

Homework time: (1) Most / A small number of students do no homework at all. Nearly (2) a quarter / half of the students do between two and three hours of homework. More than half of the students do more than (3) three / four hours of homework a week.

Video games time: (4) Under / Over 30 students never play video games. More than half of the students spend over (5) three / four hours playing video games. Nearly (6) one hundred / two hundred students spend between two and three hours playing video games every week.

Hướng dẫn giải:

1. A small number

2. a quarter

3. three

4. Over

5. four

6. two hundred

Hướng dẫn dịch:

Thời gian làm bài: Một số ít học sinh không làm bài tập ở nhà. Gần một phần tư số học sinh làm bài tập về nhà từ hai đến ba giờ. Hơn một nửa số học sinh làm bài tập về nhà hơn ba giờ một tuần.

Thời gian chơi trò chơi điện tử: Hơn 30 học sinh không bao giờ chơi trò chơi điện tử. Hơn một nửa số học sinh dành hơn bốn giờ để chơi trò chơi điện tử. Gần hai trăm sinh viên dành từ hai đến ba giờ để chơi trò chơi điện tử mỗi tuần.

4 (trang 18 Tiếng Anh 7 Friends plus): Draw a bar chart for the data in the chart below (Vẽ biểu đồ cột cho các dữ liệu trong biểu đồ bên dưới)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 CLIL trang 18 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 CLIL trang 18 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

 • Từ vựng Unit 1 lớp 7

 • Vocabulary (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases in the box with places 1-12 in the picture … 2. Complete the sentences below so that they are true for you …

 • Reading (trang 12 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the Study Strategy. Then read the forum quickly … 2. Use a dictionary to check the meaning of the words …

 • Language Focus (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box … 2. Complete the Rules with five words from the box …

 • Vocabulary and Listening (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the phrases in the questionnaire with the verbs in the box … 2. Do the questionnaire. Do you like being alone …

 • Language Focus (trang 15 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the questions and answers with “do, don’t, does, doesn’t” … 2. Complete the questions using the present simple form of the verbs in brackets …

 • Speaking (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the key phrases. Then watch or listen and check … 2. Which key phrases are for making suggestions and which …

 • Writing (trang 17 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the profile and find three things which Quynh Anh likes … 2. Complete the Key Phrases with words from Quynh Anh’s profile …

 • Puzzles and games (trang 19 Tiếng Anh lớp 7): 1. FIND THE PREPOSITION … 2. GUESS THE FAMOUS PERSON …

 • Extra listening and speaking 1 (trang 106)

 • Song: A good idea (trang 114)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button