Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Starter unit Language Focus trang 7 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Starter unit lớp 7 Language Focus trang 7 Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Starter unit.

Tiếng Anh 7 Starter unit Language Focus trang 7 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 7 Tiếng Anh 7 Friends plus): Look for examples of the verb “be” in the text on page 6. How many examples can you find? Compare with your partner (Hãy tìm các ví dụ về động từ “be” trong phần văn bản ở trang 6. Bạn có thể tìm thấy bao nhiêu ví dụ? So sánh với bạn làm chung của bạn)

Tiếng Anh lớp 7 Starter unit Language Focus trang 7 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

a. Affirmative (Khẳng định)

– My name’s Lucy

– These are some of …

– This is me

– We’re twins

– I’m the one ….

– My older sister is …

– Her husband is Italian

– This is her cute baby son

– My older sister is twenty-two

– This is my dad

– They’re Star Wars fans

– His new grandson is a bit ….

– she’s a real star

b. Negative (Phủ định)

– They aren’t crazy

– My grandfather Tony isn’t very happy

2 (trang 7 Tiếng Anh 7 Friends plus): Write true sentences using affirmative and negative forms of “be” (Viết câu đúng bằng cách sử dụng các dạng khẳng định và phủ định của “be”)

Hướng dẫn giải:

1. am/ am not

2. are/ aren’t

3. is/ isn’t

4. are/ aren’t

5. are/ aren’t

6. am/ am not

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi (không) đến từ Nha Trang.

2. Chúng tôi (không) ở Việt Nam.

3. Bây giờ (không) là sáng thứ Hai.

4. Những bức ảnh của Lucy rất (không) vui nhộn.

5. Những câu này (không) khó.

6. Tôi (không) giỏi nhiếp ảnh.

3 (trang 7 Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the questions and answers (Hoàn thanh câu hỏi và trả lời)

Hướng dẫn giải:

1. Is blue your favourite colour?

Yes, it is.                                    No, it isn’t.

2. Are your friends interested in football?

Yes, they are.                              No, they aren’t.

3. Is your dad a teacher?

Yes, he is.                                   No, he isn’t.

Hướng dẫn dịch:

1. Màu xanh có phải là màu yêu thích của bạn không?

Vâng, đúng vậy.               Không, không phải vậy.

2. Bạn bè của bạn có quan tâm đến bóng đá không?

Đúng vậy.                        Không, họ không phải vậy.

3. Bố của bạn có phải là giáo viên không?

Đúng vậy.                        Không, không phải vậy.

4 (trang 7 Tiếng Anh 7 Friends plus): Make new questions. Change the words in blue in exercise 3. Ask your partner (Đặt câu hỏi mới. Thay đổi các từ màu xanh lam trong bài tập 3. Hỏi bạn của em)

Hướng dẫn giải:

1. Is red your favourite colour?

2. Are your friends interested in volleyball?

3. Is your dad a doctor?

Hướng dẫn dịch:

1. Màu đỏ có phải là màu yêu thích của bạn không?

2. Bạn bè của bạn có thích bóng chuyền không?

3. Bố của bạn có phải là bác sĩ không?

5 (trang 7 Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the table with possessive adjectives and possessive pronouns (Hoàn thành bảng với các tính từ sở hữu và đại từ sở hữu)

Tiếng Anh lớp 7 Starter unit Language Focus trang 7 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Subject pronouns

(Đại từ chủ ngữ)

Possessive adjectives

(Tính từ sở hữu)

Possessive pronouns

(Đại từ sở hữu)

I

you

he

she

we

they

my

your

his

her

our

their

mine

yours

his

hers

ours

theirs

6 (trang 7 Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the dialogue with the correct subject pronouns, possessive adjectives and possessive pronouns (Hoàn thành đoạn hội thoại với đúng đại từ chủ ngữ, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu)

Hướng dẫn giải:

1. your

2. I

3. My

4. Their

5. ours

6. He

7. Mine

8. It

Hướng dẫn dịch:

Thầy Watts: Xin chào. Tên bạn là gì?

Sophie: Tôi là Sophie.

Thầy Watts: Sophie, tôi là giáo viên của bạn. Tên tôi là Watts và đây là hai người bạn học mới của bạn. Tên của họ là Eva và Rick.

Sophie: Chào!

Eva: Xin chào, Sophie. Đi với chúng tôi. Bạn thấy đấy, các lớp khác ở tầng một nhưng của chúng ta ở tầng hai.

Rick: Đây là ngày đầu tiên của bạn, phải không? Đừng lo lắng về thầy Watts. Thầy ấy ổn nhưng vợ anh ấy là giáo viên địa lý của chúng ta, và cô ấy rất nghiêm khắc.

Eva: Đây là Sophie, đây là bàn của bạn. Của tôi ở bên cạnh của bạn. Chúng ta có thể là bạn thân của nhau.

Rick: Này! Không chỉ là của bạn đâu. Cô ấy cũng có thể là bạn thân của tôi.

Sophie: Cảm ơn rất nhiều vì đã tốt với tôi.

7 (trang 7 Tiếng Anh 7 Friends plus): Fill in the blanks with a, an, the or zero article. (Điền vào chỗ trống với mạo từ a, an, the hoặc 0)

Hướng dẫn giải:

1. The

2. an

3. 0 – 0

4. a

5. an

6. the

Hướng dẫn dịch:

1. Hiệu trưởng của trường tôi rất thân thiện.

2. Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai.

3. Bạn quan tâm đến vật lý hoặc tiếng Anh?

4. Danny muốn có một chiếc xe đạp cho sinh nhật cuối cùng của mình.

5. Olivia mất một giờ để đi làm mỗi ngày.

6. Ngọn núi cao nhất ở đất nước của bạn là gì?

8 (trang 7 Tiếng Anh 7 Friends plus): Ask and answer the questions about your classroom, using articles (a/ an/ the or zero articles) (Hỏi và trả lời các câu hỏi về lớp học của bạn, sử dụng các mạo từ (a / an / the hoặc 0))

Hướng dẫn giải:

– What’s that on the wall?

– It’s a clock.

Hướng dẫn dịch:

– Cái gì trên tường vậy?

– Đó là một cái đồng hồ.

  • Từ vựng Starter unit

  • Vocabulary (trang 6 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the notes about Lucy’s photos. Match the names in the notes … 2. Read the text again and match the words in blue …

  • Vocabulary and Listening (trang 8 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read and listen to the dialogue. Then complete the table with the words … 2. Check the meaning of the words in blue and choose the correct words …

  • Language Focus (trang 9 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look for examples from the dialogue on page 8 … 2. Look at the photos. Complete the sentences with the correct …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button