Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Song: A good idea trang 114 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập lớp 7 Song: A good idea trang 114 trong Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Song: A good idea.

Tiếng Anh 7 Song: A good idea trang 114 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 114 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the activities in the pictures. Listen to the song. Which activity is not in the song? (Nhìn vào các hoạt động trong hình ảnh. Nghe bài hát. Hoạt động nào không có trong bài hát?)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Song: A good idea trang 114 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Activity that is not in the song: meeting friends (Picture G)

Hướng dẫn dịch:

Một ý tưởng hay

Bạn đang ngủ trên giường, và mẹ bạn nói

‘Tại sao bạn không dậy đi học’

Bạn đi xe buýt – bạn bè của bạn nói chuyện rất nhiều

Vì vậy, bạn nghe nhạc trên điện thoại của bạn.

Trong lớp, ở phía cuối bạn đang nói chuyện với bạn bè của bạn

Và giáo viên của bạn nhắc nhở bạn một lần nữa

Bạn nghĩ:

Tôi thường chỉ muốn về nhà

Tôi luôn muốn ở trên giường

Và ở một mình.

Ngồi trên ghế sofa,

Trước TV

Có phải là một ý kiến hay đối với tôi

Nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời đối với tôi

Bạn thấy bố bạn ở thị trấn, và ông ấy nói với bạn

Hay là đi dạo?

Sau đó, bạn đi đến quán cà phê và ăn thức ăn nhanh

Và ông ấy nói rằng hãy hoàn thành bài tập về nhà của con.

Nhưng bạn không cảm thấy muốn học bây giờ

Bạn muốn chơi điện tử.

Tuần tiếp theo bạn có kì nghỉ.

Bạn luôn thích kì nghỉ.

Bạn sẽ làm gì vào kì nghỉ?

Bạn muốn làm tất cả mọi thứ!

Bạn dậy sớm và mẹ bạn nói,

‘Sao con không ra công viên chơi?’

Nên phải mang theo đồ, và gọi bạn bè của bạn

Và bạn đã chơi thể thao cả buổi chiều

Bố của bạn muốn đi xem phim

Nên bạn chạy về nhà từ công viên, và bạn đi ô tô.

Và bạn nghĩ:

‘Tôi luôn muốn thức!

Tôi muốn ở bên bạn bè

Và gia đình của tôi!

Tôi muốn chơi cả đêm

Tôi không bao giờ muốn ngủ

Nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời đối với tôi

Đúng vậy, đó là một ý tưởng tuyệt vời với tôi.’

2 (trang 114 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the song lyrics and choose the correct words. Then listen again and check. (Nhìn vào lời bài hát và chọn từ chính xác. Sau đó nghe lại và kiểm tra.)

Bài nghe:

Đáp án:

1. asleep

2. TV

3. café

4. week

5. early

6. afternoon

7. car

8. night

3 (trang 114 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Match 1-5 with a-e to make sentences about the person in the song. (Nối 1-5 với a-e để thành câu về người trong bài hát.)

Tiếng Anh lớp 7 Song: A good idea trang 114 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. b

2. d

3. a

4. e

5. c

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy nghe nhạc trên xe buýt.

2. Anh ấy ăn thức ăn nhanh ở quán cà phê.

3. Vào kì nghỉ, anh ấy muốn thức cả đêm.

4. Anh ấy chơi thể thao ở công viên với bạn của anh ấy.

5. Vào những ngày đi học, anh ấy muốn nằm trên giường.

4 (trang 114 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the sentences from the song. Write True or False. Correct the false sentences. (Nhìn vào các câu trong bài hát. Viết đúng hoặc sai. Sửa những câu sai.)

1. I sit at the front in class.

2. My mum wakes me up on school days.

3. The holidays start tomorrow.

4. I like playing video games.

5. I get up late on holiday.

Hướng dẫn giải:

1. False – He sits at the back in class.

2. True

3. False – The holidays start next week.

4. True

5. False – He wakes up early on holiday.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi ngồi ở phía trên trong lớp. – Sai – Anh ấy ngồi ở phía sau trong lớp.

2. Mẹ tôi đánh thức tôi vào những ngày đi học. – Đúng

3. Những ngày nghỉ bắt đầu vào ngày mai. – Sai – Những ngày nghĩ bắt đầu vào tuần sau.

4. Tôi thích chơi trò chơi điện tử. – Đúng

5. Tôi dậy muộn vào kỳ nghỉ. – Sai – Anh ấy dậy sớm vào kỳ nghỉ.

5 (trang 114 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Work in pairs. Find out which sentences in exercise 4 are true for your partner. Use the question words in the box. How many things about your partner are the same as the singer? (Làm việc theo cặp. Tìm xem câu nào trong bài tập 4 đúng với đối tác của bạn. Sử dụng các từ câu hỏi trong hộp. Có bao nhiêu điều về người bạn đời của bạn giống với ca sĩ?)

Tiếng Anh lớp 7 Song: A good idea trang 114 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

  • Vocabulary (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases in the box with places 1-12 in the picture … 2. Complete the sentences below so that they are true for you …

  • Reading (trang 12 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the Study Strategy. Then read the forum quickly … 2. Use a dictionary to check the meaning of the words …

  • Language Focus (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box … 2. Complete the Rules with five words from the box …

  • Vocabulary and Listening (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the phrases in the questionnaire with the verbs in the box … 2. Do the questionnaire. Do you like being alone …

  • Language Focus (trang 15 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the questions and answers with “do, don’t, does, doesn’t” … 2. Complete the questions using the present simple form of the verbs in brackets …

  • Speaking (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the key phrases. Then watch or listen and check … 2. Which key phrases are for making suggestions and which …

  • Writing (trang 17 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the profile and find three things which Quynh Anh likes … 2. Complete the Key Phrases with words from Quynh Anh’s profile …

  • CLIL (trang 18 Tiếng Anh lớp 7): 1. Check the meaning of the words in the box and match them … 2. Read and listen to the text. What information does the pie chart NOT give? …

  • Puzzles and games (trang 19 Tiếng Anh lớp 7): 1. FIND THE PREPOSITION … 2. GUESS THE FAMOUS PERSON …

  • Extra listening and speaking 1 (trang 106)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button