Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Extra listening and speaking 1 trang 106 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập lớp 7 Extra listening and speaking 1 trang 106 Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Extra listening and speaking 1.

Tiếng Anh 7 Extra listening and speaking 1 trang 106 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 106 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Fill in the blanks with “play, do, go, watch”. Then listen and check (Điền vào chỗ trống với “play, do, go, watch”. Sau đó nghe và kiểm tra)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Extra listening and speaking 1 trang 106 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

2. do aerobics (tập thể dục nhịp điệu)

3. watch televisions (xem ti vi)

4. play the drums (chơi trống)

5. go swimming (đi bơi)

6. go jogging (đi chạy bộ)

7. watch films (xem phim)

8. play the piano (chơi piano)

9. play badminton (chơi cầu lông)

10. do gymnastics (tập thể dục dụng cụ)

2 (trang 106 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen to a dialogue between two friends. Which phrases from exercise 1 do you hear? (Lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người bạn. Bạn nghe thấy những cụm từ nào trong bài tập 1?)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

1. Watch television

2. Play the piano

Nội dung bài nghe:

Tina: Do you often watch television, Emily?

Emily: No, I don’t. I don’t really like television at first.

Tina: So, what do you do when you’re not studying?

Emily: Oh, um, not much. I’m always really tired in the evenings and at weekends.

Tina: Have you got any hobbies?

Emily: Well, I play the piano.

Tina: Really? I do, too.

Emily: Oh, right. So how often do you practise?

Tina: Most afternoons, usually. But sometimes it’s hard to find time.

Emily: Yeah, I know what you mean. I normally practise once or twice a week. I haven’t got enough time to do it more than that.

Hướng dẫn dịch:

Tina: Cậu có thường xem tivi không, Emily?

Emily: Không, tớ không. Lúc đầu, tớ không thực sự thích tivi lắm.

Tina: Vậy, cậu thường làm gì khi không học?

Emily: Ồ, ừm, không nhiều. Tớ luôn thực sự mệt mỏi vào buổi tối và cuối tuần.

Tina: Cậu có sở thích nào không?

Emily: Chà, tớ chơi piano.

Tina: Có thật không? Tớ cũng chơi đó.

Emily: Ô đúng rồi. Vậy cậu thường luyện tập như thế nào?

Tina: Thường vào hầu hết các buổi chiều. Nhưng đôi khi rất khó để dành thời gian.

Emily: Ừ, tớ hiểu ý cậu muốn nói gì. Tớ thường tập một hoặc hai lần một tuần. Tớ không có đủ thời gian để làm nhiều hơn thế.

3 (trang 106 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen to a dialogue between two friends. Which phrases from exercise 1 do you hear? (Lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người bạn. Bạn nghe thấy những cụm từ nào trong bài tập 1?)

Bài nghe:

1. Why doesn’t Emily often watch television?

2. What is her hobby?

3. When does Tina play the piano?

4. How often does Emily practise the piano?

Hướng dẫn giải:

1. Because she doesn’t really like television at first.

2. Emily’s hobby is playing the piano.

3. Tina plays the piano in the afternoon.

4. Emily practises the piano once or twice a week.

Hướng dẫn dịch:

1. Tại sao Emily không thường xem tivi?

– Bởi vì lúc đầu cô ấy không thực sự thích tivi.

2. Sở thích của cô ấy là gì?

– Sở thích của cô ấy là chơi đàn piano.

3. Tina chơi piano khi nào?

– Cô ấy chơi đàn piano vào buổi chiều.

4. Emily tập đàn thường xuyên như thế nào?

– Emily tập đàn một hoặc hai lần một tuần.

4 (trang 106 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the Key Phrases with the words in the box. Then listen to the dialogue again and check (Hoàn thành các Cụm từ chính với các từ trong hộp. Sau đó nghe lại đoạn hội thoại và kiểm tra)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Extra listening and speaking 1 trang 106 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. often

2. usually

3. sometimes

4. normally

5 (trang 106 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen and fill in the dialogue with the correct phrases. There are two extra phrases. Then practise the dialogue (Nghe và điền vào đoạn hội thoại với các cụm từ chính xác. Có hai cụm từ thừa. Sau đó thực hành đối thoại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Extra listening and speaking 1 trang 106 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tim: (1) when you’re not studying?

John: Well, I sometimes go swimming.

Tim: Really?? (2) too!

John: How often do you swim?

Tim: I swim most evenings, usually. (3) you?

John: Once or twice a week. I haven’t got (4) to go more than that.

Tim: I know what you mean. It’s hard to find the time. I’m going swimming this evening.

John: Me too! See you at the swimming pool!

Hướng dẫn giải:

1. What do you do

2. I do

3. What about

4. enough time

Hướng dẫn dịch:

Tim: Bạn làm gì khi không học?

John: Chà, thỉnh thoảng tôi cũng đi bơi.

Tim: Thật không ?? Tôi cũng làm như vậy!

John: Bạn bơi bao lâu một lần?

Tim: Tôi thường bơi vào hầu hết các buổi tối. Còn bạn thì sao?

John: Một hoặc hai lần một tuần. Tôi không có đủ thời gian để đi nhiều hơn thế.

Tim: Tôi biết ý của bạn. Thật khó để tìm ra thời gian. Tôi sẽ đi bơi vào tối nay.

John: Tôi cũng vậy! Hẹn gặp lại các bạn tại bể bơi!

6 (trang 106 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Work in pairs. Ask and answer about your personal interests using the Key Phrases (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về sở thích cá nhân của bạn bằng các Cụm từ chính)

Hướng dẫn giải:

– What do you do when you’re not studying?

– I often do aerobics.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn làm gì khi không học?

– Tôi thường tập thể dục nhịp điệu.

  • Vocabulary (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases in the box with places 1-12 in the picture … 2. Complete the sentences below so that they are true for you …

  • Reading (trang 12 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the Study Strategy. Then read the forum quickly … 2. Use a dictionary to check the meaning of the words …

  • Language Focus (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box … 2. Complete the Rules with five words from the box …

  • Vocabulary and Listening (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the phrases in the questionnaire with the verbs in the box … 2. Do the questionnaire. Do you like being alone …

  • Language Focus (trang 15 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the questions and answers with “do, don’t, does, doesn’t” … 2. Complete the questions using the present simple form of the verbs in brackets …

  • Speaking (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the key phrases. Then watch or listen and check … 2. Which key phrases are for making suggestions and which …

  • Writing (trang 17 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the profile and find three things which Quynh Anh likes … 2. Complete the Key Phrases with words from Quynh Anh’s profile …

  • CLIL (trang 18 Tiếng Anh lớp 7): 1. Check the meaning of the words in the box and match them … 2. Read and listen to the text. What information does the pie chart NOT give? …

  • Puzzles and games (trang 19 Tiếng Anh lớp 7): 1. FIND THE PREPOSITION … 2. GUESS THE FAMOUS PERSON …

  • Song: A good idea (trang 114)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button