Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 A Closer Look 1 (trang 18 Tập 2) – Global Success

Với soạn, giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 A Closer Look 1 trang 18 trong Unit 8: Sports and games sách Global Success 6 (Kết nối tri thức) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 A Closer Look 1 (trang 18 Tập 2) – Global Success

VOCABULARY

1. Write the right words under the picture (Viết từ đúng dưới mỗi bức tranh)

 Unit 8 A Closer Look 1 trang 18

Đáp án:

1 – ball

Bóng

2 – sports shoes

Giày thể thao

3 – boat

Thuyền

4 – racket

Vợt

5 – goggles

Kính bảo vệ mắt

2. What sports are these things for? Match each thing in column A with a sport in column B. (Những đồ dưới đây dành cho môn thể thao nào? Nối những thứ ở cột A với môn thể thao ở cột B)

Unit 8 A Closer Look 1 trang 18

Đáp án:

1-c

2-d

3-a

4-b

5-e

Hướng dẫn dịch: 

1-c: bicycle – cycling (Xe đạp – môn đạp xe)

2-d: ball – ball games (Bóng – các trò chơi với bóng)

3-a: boat – boating (Thuyền – môn chèo thuyền)

4-b: goggles – swimming (kính bảo vệ mắt – môn bơi)

5-e: racket – badminton (Vợt – môn cầu lông)

3. Fill each blank with one of the words from the box. (Hoàn thành câu với một trong các từ trong hộp)

1. She won an international sports ….

2. He became the world tennis … when he was very young.

3. “Can you send my … to the winner of the contest?”

4. My friend David is very …. He does exercise every day.

5. The first … took place in 1896.

Đáp án:

1. competition

2. champion

3. congratulations

4. sporty

5. marathon

Giải thích:

– sporty (a) dáng vẻ thể thao, khỏe khoắn

– champion (n) nhà vô địch

– competition (n) cuộc thi, tranh tài

– marathon (n) chạy bộ cự li dài

– congratulations (n) lời chúc mừng

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy đã chiến thắng một cuộc thi thể thao quốc tế.

2. Anh ấy đã trở thành nhà vô địch tennis thế giới khi anh ấy còn rất trẻ.

3. Bạn có thể gửi lời chúc mừng của tôi tới người thắng cuộc được không?

4. Bạn của tôi, David rất khỏe khoắn. Bạn ấy tập thể dục mỗi ngày.

5. Cuộc thi chạy ma-ra-tông đầu tiên được tổ chức vào năm 1896

PRONUNCIATION

/e/ and /æ/

4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /e/ and /æ/ (Nghe và nhắc lại. Chú ý đến các âm /e/ và /æ/)

Bài nghe:

Unit 8 A Closer Look 1 trang 18

Chess

Cờ vua

Tennis

Quần vợt

Exercise

Bài tập

Contest

Cuộc thi

Racket

Cái vợt

Match

Trận đấu

Marathon

Ma-ra-tông

Active

Năng động

5. Listen and repeat. Underline the words having the sounds /e/ and /æ/ (Nghe và nhắc lại. Gạch chân những từ có âm /e/ và /æ/)

Bài nghe:

1. They cannot take place in this contest.

2. They began the match very late.

3. Please get the racket for me.

4. We play chess every Saturday.

5. My grandpa is old, but he’s active.

Hướng dẫn dịch:

1. Họ không thể tham gia cuộc thi đó.

2. Họ đã bắt đầu trận đấu rất muộn.

3. Hãy đưa cái vợt cho tôi.

4. Chúng tôi chơi cờ vưa mỗi thứ bảy.

5. Ông của tôi thì có tuổi rồi nhưng ông vẫn rất trẻ trung.

s

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 8 lớp 6

  • Getting Started (trang 16 – 17 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 2 (trang 19 – 20 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Communication (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 1 (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 2 (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Looking Back (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Project (trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button