Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Looking Back (trang 14 Tập 2) – Global Success

Với soạn, giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Looking Back trang 14 trong Unit 7: Television sách Global Success 6 (Kết nối tri thức) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Looking Back (trang 14 Tập 2) – Global Success

VOCABULARY

1. Put the words in the box in the correct column. Add more words if you can. (Xếp từ vào cột phù hợp. Thêm nhiều từ nếu bạn có thể)

Đáp án:

Programmes

Adjectives describing programmes

Sports

Wildlife

English in a minute

Animated films

Educational

Interesting

Popular

Funny

Hướng dẫn dịch:

Chương trình

Tính từ miêu tả chương trình đó

Thể thao

Đời sống hoang dã

Một phút tiếng Anh

Phim hoạt hình

Mang tính giáo dục

Thú vị

Phổ biến

Thú vị

2. Use the words in the box to complete the text. (Điền từ vào vào chỗ trống)

VTV1 is a popular TV channel in Viet Nam. It attracts many (1) because it has interesting programmes. The (2) programmes show tigers and giraffes in nature. People watch races of football matches on (3) programmes. Comedies make people laugh because they are (4). Game shows are both fun and (5).

Đáp án:

1. viewers

2. animal

3. sports

4. funny

5. educational

Giải thích:

– viewers (n) khán giả

– funny (adj) hài hước

– educational (adj) mang tính giáo dục

– sports (n) thể thao

– animal (n) động vật

Hướng dẫn dịch:

VTV1 là một kênh truyền hình phổ biến ở Việt Nam. Nó thu hút nhiều người xem vì có những chương trình thú vị. Chương trình về động vật chiếu về loài hổ và hươu cao cổ trong tự nhiên. Mọi người xem các cuộc đua hay trận đấu bóng đá trên các kênh thể thao. Chương trình hài khiến mọi người cười vì nó rất thú vị. Các chương trình trò chơi thì vừa thú vị vừa mang tính giáo dục.

GRAMMAR

3. Complete each question with a suitable question word. (Hoàn thành mỗi câu với từ để hỏi phù hợp).

1. – __________ days a week do you go to class?

    – I go to class five days a week.

2. – __________ did you watch on TV last night?

    – I watched The Fox Teacher.

3. – __________ do you like the Wildlife programme?

    – Because I love animals.

4. – __________ is your favourite person on TV?

    – I like Minh Phong in The Gift of Music.

5. – __________  hours a day do you watch TV?

    – About half an hour a day. I watch more at the weekend.

Đáp án:

1. How many

2. What

3. Why

4. Who

5. How many

Giải thích:

1. How many + Ns: hỏi về số lượng

2. What hỏi về sự vật, sự việc

3. Why hỏi về lý do

4. Who hỏi về người

5. How many + Ns: hỏi về số lượng

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đến lớp bao nhiêu ngày một tuần? Mình đến lớp năm ngày một tuần.

2. Tối qua bạn xem chương trình gì trên ti vi vậy? Mình xem Giáo viên Cáo.

3. Tại sao bạn lại thích xem chương trình Cuộc sống hoang dã. Vì mình yêu động vật.

4. Ai là người bạn yêu thích trên truyền hình? Mình thích Minh Phong trong chương trình Tài năng âm nhạc.

5. Bạn xem ti vi bao nhiêu tiếng mỗi ngày? Khoảng nửa tiếng mỗi ngày. Mình xem nhiều hơn vào cuối tuần.

4. Use the conjunctions provided to connect the sentences. (Dùng liên từ được cung cấp để liên kết câu)

Đáp án:

1. Ocean Life is on at 7.30 and Laughing out Loud comes next at 8.00.

2. I like The Seven Kitties very much, so I watch it every day.

3. BBC One is a British channel, but VTV6 is a Vietnamese channel.

4. Along the Coast is a famous TV series, but I don’t like it.

5. I have a lot of homework tonight, so I can’t watch Eight Feet Below. 

Giải thích:

– and: và

– so: vì vậy

– but: nhưng

Hướng dẫn dịch:

1. Chương trình Ocean Life chiếu lúc 7.30 và tiếp theo là Laughing out Loud chiếu lúc 8.00

2. Tôi thích chương trình The Seven Kitties rất nhiều, vì vậy tôi xem mỗi ngày.

3. BBC One là một kênh của Anh, nhưng VTV6 là một kênh truyền hình Việt Nam.

4. Along the Coast là một chương trình truyền hình nổi tiếng nhưng tôi không thích.

5. Tôi có rất nhiều bài tập tối nay, vì vậy tôi không thể xem chương trình Eight Feet Below.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 7 lớp 6

  • Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 1 (trang 12 – 13 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button