Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Communication (trang 11 Tập 2) – Global Success

Với soạn, giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Communication trang 11 trong Unit 7: Television sách Global Success 6 (Kết nối tri thức) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Communication (trang 11 Tập 2) – Global Success

EVERYDAY ENGLISH

Asking for and giving information about TV programmes

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted words. (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý vào phần được làm nổi bật).

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

A: What’s your favourite TV programme?

B: The animal programme.

A: Why do you like?

B: Because I can see the animals in their real life.

Hướng dẫn dịch:

A: Chương trình truyền hình ưa thích của cậu là gì?

B: Chương trình về động vật.

A: Tại sao cậu lại thích nó?

B: Vì tớ có thể nhìn thấy động vật trong cuộc sống thực tế như thế nào.

2. Work in pairs. Make a similar conversation about favourite TV programme. (Làm việc theo nhóm. Làm đoạn hội thoại tương tự về chương trình truyền hình yêu thích).

Gợi ý :

A: What’s your favourite TV programme?

B: Educational programme.

A: Why do you like it?

B: Because I want to practise Maths and English more after school.

Hướng dẫn dịch:

A: Chương trình truyền hình yêu thích của cậu là gì?

B: Chương trình giáo dục.

A: Tại sao bạn thích nó?

B: Vì tôi muốn luyện Toán và tiếng Anh nhiều hơn sau khi học ở trường.

TV programmes

3. Work in group. Discuss and complete the facts with the countries in the box. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận và hoàn thành những sự thật sau về các quốc gia)

Facts

1. Pokemon cartoons are from ____________ .

2. Bibi in ____________shows international and Vietnamese cartoons.

3. In ____________, there was no TV on Thursdays before 1986.

4. Discovery Channel makes education fun for children in____________.

1. Japan

2. Viet Nam

3. Iceland

4. the USA

Hướng dẫn dịch:

1. Hoạt hình Pokemon thì từ Nhật Bản.

2. Bibi là ở Việt Nam chiếu hoạt hình Việt Nam và nước ngoài.

3. Ở Iceland, không có chương trình truyền hình vào thứ năm trước 1986.

4. Ở Mĩ, kênh Discovery làm chương trình giáo dục thú vị cho chẻ em.

4. Read about the two TV programmes and tick the correct progamme in the table. You may tick both. (Đọc về hai chương trình truyền hình và tích vào chương trình đúng trong bảng. Em có thể tích cả hai)

 Unit 7 Communication trang 11

Đáp án:

1. Both programmes

2. Let’s Learn

3. Hello Fatty

4. Let’s Learn

5. Hello Fatty

 

Hướng dẫn dịch:

Let’s learn là một chương trình giáo dục truyền hình. Nó làm cho việc học trở nên thú vị. Trẻ em thích chương trình này. Nó có nhiều nhân vật đáng yêu và bài hát thú vị. Mọi người ở 80 quốc gia xem nó mỗi ngày. Cả trẻ em và các bố mẹ đều thích chương trình này.

Hello Fatty là một chương trình hoạt hình phổ biến. Nó nói về một con cáo thông minh tên là Fatty và bạn của nó. Chúng đi đến nhiều nơi cùng nhau. Trẻ em trên thế giới thích chương trình này. Nó thú vị và có tính giáo dục.

5. Work in groups. Tell your group which programmes in 4 you prefer and why. (Làm việc theo nhóm. Nói với các bạn trong nhóm em thích chương trình nào hơn trong bài 4 và tại sao).

Example:

I like Let’s Learn because it has cute character and fun songs.

I like Hello Fatty because it’s funny and educational.

Dịch:

Tôi thích chương trình Let’s Learn vì nó có những nhân vật đáng yêu và bài hát thú vị.

Tôi thích chương trình Hello Fatty vì nó thú vị và mang tính giáo dục.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 7 lớp 6

  • Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 1 (trang 12 – 13 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button