Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Project (trang 67) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Project (trang 67) – Global Success

I WISH (TÔI ƯỚC)

Hướng dẫn dịch:

1. Mỗi học sinh kiếm một mảnh giấy nhỏ và viết điều ước của mình lên đó.

2. Treo điều ước lên cây

3. Học sinh trong lớp lần lượt đi lên, lấy một mảnh giấy và đọc to điều ước lên.

4. Cả lớp đoán xem điều ước ấy là của ai.

Unit 6 lớp 6 Project trang 67

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 6 lớp 6

  • Getting Started (trang 58 – 59 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read. (nghe và đọc). 2. What are Linda and Phong talking about? …

  • A Closer Look 1 (trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the words / phrases in the box under the pictures. 2. Match the verbs with the nouns. (Nối động từ với danh từ) ….

  • A Closer Look 2 (trang 61 – 62 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the signs at the library and complete (nhìn những biển hiệu trong thư viện và hoàn thành câu) …

  • Communication (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the New Year’s wish. (Nghe và đọc lời chúc mừng năm mới). …

  • Skills 1 (trang 64 – 65 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read the passages and decide who says sentences 1-5. 2. Test your memory! …

  • Skills 2 (trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Nguyen is writng to his penfriend Tom about how his family prepare for Tet. Listen and tick the things you hear. …

  • Looking Back (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the verbs on the left with the nouns on the right. (Nối những động từ ở cột trái với danh từ ở cột phải) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button