Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Communication (trang 63) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Communication (trang 63) – Global Success

EVERYDAY ENGLISH

Saying New Year’s wishes

1. Listen and read the New Year’s wish. (Nghe và đọc lời chúc mừng năm mới).

Bài nghe:

Unit 6 lớp 6 Communication trang 63

2. Practise saying New Year’s wishes to your friends, using the suggestions below or creating your own. (Luyện tập nói những câu chúc năm mới tới các bạn, dùng những gợi ý hoặc ý kiến của em).

– Happy days from January to December.

– A year full of fun

– Happiness and cheers

– A life full of happy moments

– Success in your studies

Hướng dẫn dịch:

– Những ngày vui vẻ từ tháng Giêng đến tháng Mười Hai.

– Một năm đầy niềm vui

– Hạnh phúc và vui vẻ

– Một cuộc sống đầy những khoảnh khắc hạnh phúc

– Thành công trong học tập của bạn

3. Match the sentences with the pictures Then match them with the countries. (Nối câu với bức tranh rồi nối với các nước).

1. They go to Times Square to watch the New Year’s Eve Ball drop.

2. They bathe in an ice hole.

3. They eat mochi rice cakes.

4. They throw water on other people.

Unit 6 lớp 6 Communication trang 63

Đáp án:

1.b The USA

2.c Russia

3.a Japan

4.d Thailand

Hướng dẫn dịch:

1. Họ đến quảng trường Thời Đại để xem quả cầu thời gian đếm ngược đêm giao thừa.

2. Họ tắm trong một hồ băng.

3. Họ ăn bánh mochi.

4. Họ té nước vào người nhau.

4. Read how people in different countries celebrate their New Year. Then match the countries with the activities. (Đọc xem mọi người ở các quốc gia chào đón năm mới khác nhau như thế nào. Nối tên quốc gia với các hoạt động).

Unit 6 lớp 6 Communication trang 63

Đáp án:

1.b

2.a

3.e

4.c

5.d

Hướng dẫn dịch:

Ở Nhật: Các đền thờ rung chuông 108 lần vào đêm ngày 31 tháng 12. Làm như vậy, họ tin rằng những điều xấu của năm cũ sẽ qua đi.

Ở Tây Ban Nha: Mọi người cố gắng bỏ 12 trái nho vào miệng vào đêm giao thừa để cầu may mắn.

Ở Thụy Sĩ: Họ đổ kem xuống sàn nhà để tổ chức Năm mới.

Ở Romania: Họ ném đồng xu xuống song để cầu may mắn.

Ở Thái Lan: Họ té nước lên người khác để rửa trôi những điều không may.

5. Work in groups. Each student chooses one activity from 4. Take turn to say them aloud. The group says which country he / she is talking about. (Làm việc theo nhóm. Mỗi học sinh chọn một hoạt động của bài 4. Thay phiên nhau nói lên. Các nhóm sẽ nói đó là quốc gia nào mà bạn học sinh đang nói đến).

Example:

– They throw water on the other people.

– It’s in Thailand.

Hướng dẫn dịch:

– Họ tạt nước vào người khác.

– Nó ở Thái Lan.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 6 lớp 6

  • Getting Started (trang 58 – 59 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read. (nghe và đọc). 2. What are Linda and Phong talking about? …

  • A Closer Look 1 (trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the words / phrases in the box under the pictures. 2. Match the verbs with the nouns. (Nối động từ với danh từ) ….

  • A Closer Look 2 (trang 61 – 62 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the signs at the library and complete (nhìn những biển hiệu trong thư viện và hoàn thành câu) …

  • Skills 1 (trang 64 – 65 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read the passages and decide who says sentences 1-5. 2. Test your memory! …

  • Skills 2 (trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Nguyen is writng to his penfriend Tom about how his family prepare for Tet. Listen and tick the things you hear. …

  • Looking Back (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the verbs on the left with the nouns on the right. (Nối những động từ ở cột trái với danh từ ở cột phải) …

  • Project (trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 6): I WISH (TÔI ƯỚC) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button